Analyst Group: Aktieanalys på Josab Water Solutions - Potentiellt licensavtal i Kina under H1-19 kan få aktien att lyfta

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. Samtidigt bearbetas den kinesiska marknaden, där målsättningen är att ingå ett licensavtal för att etablera Josabs teknik i Kina. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i Indien tillsammans med ett avtal i Kina, vilket skulle kunna vara möjligt under H1-19. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om ca 60 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 7,5x och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde om 4 kr per aktie i ett Base scenario.

 
För fullständig analys läs här: http://analystgroup.se/analysis/josab-water-solutions-q4-18/
  
 
Möjligheter på den kinesiska marknaden
 
Under januari 2019 kommunicerade Josab att tekniktesterna i Kina erhållit ett officiellt godkännande, och fick i samband med detta en formell förfrågan att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite™ teknologin för den kinesiska marknaden. Målsättningen nu är att komma fram till ett licensieringsavtal innebärande att partnern marknadsför, tillverkar och säljer Josabs produkter på den kinesiska marknaden. En eventuell etablering i Kina skulle innebära ett signifikant värde för Josab. Det ligger därför till grund för att en högre multipel. 
 
Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor
 
År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.
 
Låga investeringskostnader och återkommande intäkter ger en skalbar affärsmodell
 
Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per dag. Utifrån tidigare rapporter kan uppskattningar göras som visar en försäljningen om ca 1 000 liter per kiosk och dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att enskilda kiosker snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig försäljning per kiosk estimeras uppgå till över 2 000 liter per dygn 2022.
 
Politiska risker och trögrörliga strukturer
 
Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter, något som kan göra att processer drar ut på tiden. Med tanke på att Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar