Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018   Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

1 januari – 31 december 2018

  • Vattenprojektet i Hyderabad, 189 maskiner klara och levererar vatten.
  • Tester påbörjade av Josabs teknik i Kina baserat på avtal med partner och vattenmyndighet.
  • Josab medverkar i upphandling av vattenrening i Ethiopien efter lyckade tester.
  • Josab Ungern avslutat lyckade tester i Serbien på arsenikhaltigt vatten.
  • Ny agent kontrakterad för mellanöstern och Ryssland.
  • Koncernenes resultat under Q4 2018, -6 700 tkr, (-5 229) tkr.
  • Resultat 2018  efter skatt för koncernen uppgick till -18 757 tkr, (-15 684) tkr.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB 

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen under året uppgick till 4 005 tkr, (fg år 989 tkr) för koncernen, och 1 406 tkr, (fg år 75), för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -18 757 tkr, (fg år -15 684 tkr) för koncernen, och -10 760 tkr, (fg år - 9 993 tkr) för moderbolaget. Av moderbolagets intäkter avser 1 260 tkr koncernfakturering vilket eliminerats koncernmässigt. Övriga intäkter avser EU-stöd för produktionsanläggningen i Ungern.

RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgick under året till 21 075 tkr, (fg år 16 985), för koncernen, och 10 015 tkr, (fg år 10 285 tkr) för moderbolaget. Koncernens kostnader under året hänför sig till råvaror och material 2 989 tkr, (fg år 1 495 tkr), övriga externa kostnader 10 205 tkr, (fg år 8 306 tkr), personalkostnader 6 403 tkr, (fg pår 6 187 tkr) samt avskrivningar 1 478 tkr,(fg år 997 tkr). Moderbolagets kostnader under året hänför sig till råvaror och material 190 tkr (fg år 136 tkr), övriga externa kostnader 4 872 tkr, (fg år 5 162 tkr), personalkostnader 4 813 tkr, (fg år 4 898 tkr), samt avskrivningar 140 tkr, (fg år 89 tkr). De ökade kostnaderna i koncernen beror främst på ökade försäljningskostnader inklusive direkt material, kostnader för ny profil och hemsida, produktutvecklings- och testkostnader samt högre avskrivningar. En extra nedskrivning av lager har skett med 100 tkr, (fg år 192 tkr). I Ungern har en ny värderingsmodell för lagret vilket belastat resultatet med en engångskostnad om 1 673 tkr, (fg år 0).

RESULTAT

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -16 560 tkr, (fg år -15 694 tkr), och för moderbolaget till -8 609 tkr, (fg år -10 210). Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgick till -19 386 tkr, (fg år -16 015 tkr), och för moderbolaget till -10 760, (fg år -9 993 tkr). Försämringen jämfört med fg år är främst relaterat till räntekostnader på konvertibelt lån 2 500 tkr, (fg år 0 tkr).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under årets var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -20 761 tkr, moderbolaget - 10 087 tkr, från investeringsverksamheten -3 054 tkr, - 14 674 tkr, samt från finansieringsverksamheten +5 320 tkr, +5 320. Periodens totala klassaflöde i koncernen var - 18 495 tkr, och i moderbolaget -19 441. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 11 192 tkr i koncernen, varav moderbolagt 1 019 tkr.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under året till 3 054 tkr, och avser förträdesvis vattenkiosker i vattenprojektet i Indien samt anläggningen i Ungern. Övriga investeringar under året, i form av ny profil och hemsida, produktutveckling, kostnader för tester och marknadsföring har löpande kostnadsförts i respektive verksamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER

Koncernens organisation är idag i fas med bolagets nuvarande verksamhet. Eventuella nya projekt kan kräva nya investeringar, men prövas från fall till fall. Övrig expansion bedöms klaras av med befintlig personal, och via agenter eller licenspartners, för nya områden, där Josab idag inte är etablerade.

Affärsmodeller ses regelbundet över för att hitta rätt sätt för bolaget beroende på de förutsättningar som varje marknad medger.

Styrelsen har efter räkenkapsårets utgång avropat ett tidigare lånelöfte om 6 Msek från bolagets större ägare. Löftet erhölls i samband med amorteringar av tidigare erhållna lån på motsvarande belopp.

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation och bedömer bolagets kapital och likviditetsbehov. Under våren kommer styrelsen träffa ägarna till utestående konvertibler om 25 msek, och diskutera lånens fortsatta villkor, förutsatt att konvertering inte sker innan 30 juni 2019.

Styrelsen överväger även andra alternativ till att säkerställa att finansieringen de kommande 12 månaderna. Beroende på projektens utveckling samt utfallen av samtalen med konvertibelägarna, kan det inte uteslutas att bolaget, för att fortsätta verksamheten, kan behöva ta in extern finansiering för att säkerställa bolagets fortatta drift. Styrelsen är positiv till framtiden och att bolaget, med pågående och kommande projekt, skall kunna öka omsättningen kraftigt kommande år och att verksamheteten därmed blir kassaflösespositiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Vattenprojektet i Hyderabad har fortsatt och 189 maskiner står klara och levererar vatten.

Tekniska tillståndet för gruvbrytning i Ratka, Ungern, förlängt med 10 år.

På årsstämman antogs ny bolagsordning och bolaget ändrade firma till Josab Water Solutions AB.

Pilotprojekt i norra Serbien påbörjat, och avslutat, via Josabs dotterbolag i Ungern, tillsammans med annat ungerskt bolag. Höga halter av arsenik och andra föroreningar i vattnet. Testerna har varit väldigt lyckade och halterna har nedbringats till nivåer för godkänt dricksvatten. Tester av serbiska myndighet pågår för att erhålla lokala tillstånd att använda tekniken.

Josab har tecknat avtal med Global Green Development Capital China Co. Ltd, för att etablera Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknik i Kina. Under september månad började förberedelserna för tester efter avtal med Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co., i samarbete med ”Rural Drinking Water Safety Center”, en del av ministeriet för vattenresurser för den kinesiska landsbygden. Målet är att erhålla ett licensavtal med en kinesisk affärspartner efter dessa tester.

Josab har under perioden, som ett av tre inbjudna företag, lämnat in ett anbud i en internationell upphandling avseende järn- och manganhaltigt vatten i Ethiopien. Upphandlingen administerars via Addis Ababa Water and Sewerage Authority. Upphandlingen avser 5 borrhål, alla i området runt Addis Ababa. Utvärderingstiden var i upphandlingen 90 dagar.

Förberedelserna för tester i Kina har fortsatt och en containerbaserad maskin har placerats på en testplats. Under december beräknas testerna göras med utvärdering av myndigheter på plats.

Josab har tecknat avtal med franska Alcimex bl.a för att i samband med testerna i Kina dra största möjliga nytta av Dr Wilfrid Balmers kunskaper om applikationer med zeoliter.

Josab har tecknat ett nytt agentavtal med HummelTrade Kft avseende marknadsutveckling och försäljning av Josabs produkter i mellanöstern och i Ryssland

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Josab har ändrat SAFBs agentavtal till att omfatta 10 afrikanska länder iställer som för tidigare 53 länder. Detta har skett för att skapa störe frihet att finna nya agenter för dessa marknader.

Josab har erhållit licensiering i Ungern, och genom harmoniseringen med EU-regler tillstånd och godkännan de i övriga EU för den utvecklade tekniken för arsenikrening.

Josab har erhållit godkännande av tekniktester i Kina. Testerna har skett i samarbete med Beijing Win Fortune Technology Co, Ltd, och Green Global Development Capital China Co. Ltd, som i samarbetet med Rural Drinking Water safety Center of the Chinese Ministry of water Resources genomfört tester av Josabs material och teknologi. Josab har efter testet fått en formellförfrågan från, Beijing Win Fortune Technology Co, Ltd, att förhandla om ett exklusivt licensavtal för den kinesiska marknaden.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning 2018: 2019-05-22 (bolaget/hemsida)

Kvartalsrapport Q1 2019: 2019-05-24

Årstämma: Stockholm 2019-06-12

Josab Water Solutions AB (publ)

Stockholm den 28 februari 2019

För Styrelsen

Johan Gillgren CEO

Johan Gillgren CEO

För mer information, kontakta:

Johan Gillgren, CEO

Tel: +46 (0) 8 121 389 00

Email: info@josab.com

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.


JOSABS VERKSAMHET

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.

Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld.

Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN.

VISION & AFFÄRSIDÉ

Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara produkter och ren teknik. Erbjuda produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna filtermaterialet Aqualite™.

STRATEGI

Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta orders, där josabs produkter utgör en permanent del av den reguljära vattenförsörjningen och specifikt infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras. Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam. Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.

KUNDER

Josabs kunder är främst stater, myndighet och större organisationer.

AKTIER

Vid räkenskapsårets utgång fanns det 67 179 777 aktier med ett kvotvärde om 0,1 kr per aktie. Utestående optionsprogram till personal, samt konvertibelt lån kan ge ytterligare totalt 7,000,000 aktier i bolaget.

PRODUKTER

Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat med ett UV-ljus.

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in Kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500M3/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 1 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilket är resistenta mot klor och tål många former av UV- bestrålning.

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5m3 per dygn och den största enheten renar 3000m3 per dygn.

Vi har även skräddarsydda produkter. Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter varje situation och omgivning. Genom åren har vi hittat nya användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening vid djurhållning.  

VD HAR ORDET

Det har varit ett år mycket aktiviteteter, många kundbesök och produkttester. Vi har intensifierat vårt marknadsarbete med flera kundbesök, deltagande vid olika event och mässor , främst i Indien, Östeuropa och mellanöstern. Intresset för Josabs produkter och vår teknologi ökar stadigt.

Vi har under året släppt en ny hemsida och uppdaterat vår logotype. Hemsidan kommer vara levande och uppdateras löpande med relevant information.

Precesserna vid kontakter med kunder inom vårt område, kommuner, stater och större organisationer tar ofta lång tid, vilket givetvis tär på våra aktieägares tålamot, ibland även på vårt eget. Dock känner vi att det går framåt och vi tror på att ett strukturerat arbete ger ett långsiktigt resultat för alla inblandade.

Vi har testat en ny biologisk produkt i Ungern baserad på Aqualite™ för bl .a återanvändning av vatten på djurfarmar. Produkten är framtagen av Josab Ungern och kommer i första hand att marknadsföras, och säljas, i mellanöstern och i Ryssland där det redan idag finns fördrågningar.

Höga halter av arsenik är ett stort problem i stora delar av världen. Tester är avklarade med bra resultat. Vi har erhållit licens för att använda vår teknik i Ungern som har likställda krav som EU. Vi har redan anordnat insatser för marknadsföring av produkten och kommer i första steget att inrikta oss på Ungern och kringliggande länder.

Samarbetet med kinesiska Global Green Development Capital China Co., fortsätter enligt plan. Tester är klara och en licensieringspartner för den kinsiska marknaden är presenterad. Målsättningen är, som tidigare meddelats marknaden, att komma fram till ett licensieringsavtal innebärande att partnern marknadsför, tillverkar och säljer Josabs produkter på den kinesiska marknaden. Detta är ett stort steg för Josab och kan inte stressas fram . Många detaljer skall diskuteras och förhandlas, och utmynna i ett för parterna, och för båda parters aktieägare, gynnsamt avtal i flera år framöver.

Ekologiskt, hållbart, klimatsmart är ord som det pratas om mer än någonsin. Detta har Josab pratat om i decennier, vad avser vattenrening. Vi har idag fantastiska produkter och ett filtermaterial som uppfyller alla dessa ord. Vi vet at vi kan göra skillnad, inte för alla, men det är fler som fått upp ögonen för just detta faktum vilket är spännande. Jag ser fram emot 2019 med tillförsikt såsom VD för detta bolag.


Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar