Delårsrapport 1 januari – 30 juni. 2019

Report this content

1 januari – 30 juni 2019

  • Tester i Kina pågår med med två olika intressenter och ett MoU signat med en av parterna.
  • Anbud i Ethiopien vidare till ekonomisk utvärdering som enda bolag.
  • Avyttring av aktier i Chromafora AB gav en realisationsvinst på ca 1,1 Msek.
  • Konvertibelt lån om 25 Msek förlängdes med 12 månader.
  • Kinaförhandlingar utökade med investeringsplan för kineserna i Josab.
  • Order erhållen från Danvan A.S. i Danmark på utrustning till jordbruksindustrin.
  • Strategisk order erhållen i Ungern på utrustning för en stad på landsbygden.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 967 tkr, varav 607 tkr Q2.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -8 437 tkr, varav -3 854 tkr Q2.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB 

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

 
Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan Gillgren, CEOTel: +46 (0) 8 121 389 00Email: info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.PRODUKTERKärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat med ett UV-ljus.Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in Kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500M3/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 1 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilket är resistenta mot klor och tål många former av UV- bestrålning. Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5m3 per dygn och den största enheten renar 3000m3 per dygn.Vi har även skräddarsydda produkter. Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter varje situation och omgivning. Genom åren har vi hittat nya användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening vid djurhållning.  

 

 

 

Vi har i dagarna riktat en emission på 2.000.000 aktier och får in 8,5 Msek, för att snabbare kunna utnyttja den situation vi har på flera marknader och expandera så snabbt vi kan. Detta låter sig inte göras utan att ha tillräckliga ekonomiska resurser varför denna emission gjordes på snabbast möjliga sätt. Resultatet för perioden är givetvis ingenting att skryta med, men som sagt våra affärer tar tid, men vi räknar å andra sidan med att de blir stabila och långvariga när de väl kommer.

För att uppnå detta har vi tagit mycket kostnader under perioden, men nu även erhållit ordrar som visar att vi är på rätt väg, och vi arbetar för att skruva upp trycket så mycket vi kan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIELL UTVECKLING

 

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen i koncernen, under Q2, uppgick till 607 tkr, (fg år 1.544 tkr), och under årets första sex månader till 967 tkr, (fg år 2.636 tkr). Intäkterna är främst hänförliga till vattenprojektet i Indien och material- och maskinförsäljning i Ungern och Sverige.Nettoomsättningen i moderbolaget, under Q2, uppgick till 262 tkr, (fg år 69 tkr), och under årets första sex månader till 262 tkr, (fg år 68 tkr). Omsättningen avser försäljning av utrustning till Danvan i Danmark.Övriga intäkter avser EU-stöd för produktions- anläggningen i Ungern.RÖRELSENS KOSTNADERKoncernens rörelsekostnader uppgick under Q2 till 4 989 tkr, (fg år 5 091), och under årets första 6 månader till 9 215 tkr, (fg år 10 181 tkr). Kostnaderna under Q2 hänför sig till råvaror och material 569 tkr, (6 mån 703 tkr), övriga externa kostnader 2 226 tkr,   (6 mån 4 107 tkr), personalkostnader 1 788 tkr, (6 mån 3 614 tkr) samt avskrivningar 406 tkr,(6 mån 791 tkr).Totala kostnader i paritet med fg år, och enligt budget.Moderbolagets rörelsekostnader 5 039 tkr, (fg år 4 958 tkr), ligger på plan och totalt sett i paritet med fg år.RESULTATRörelseresultatet för koncernen under Q2 uppgick till        -3 989 tkr, (fg år -3 451 tkr), och för 6 månader till -7 756 tkr, (fg år -7 346). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 437 tkr, (fg år -8 154 tkr), för 6 månader, och försämringen jämfört med fg år är främst relaterat till en lägre omsättning.Rörelseresultatet för moderbolaget för 6 månader uppgår till -4 777 tkr, (fg år -4 890 tkr). Resultat efter finansiella poster -5 601 tkr, (fg år -5 722 tkr). Räntekostnader för konvertibla lån uppgår till tkr 1 345, (fg år 1 250 tkr).VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN Ett MoU har skrivits med Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co. Målet är att komma fram till ett licensieringsavtal för den kinesiska vattenmarknaden inkluderande marknadsföring och tillverkning av Josabs ekologiska AqualiteTM teknologi, samt ett försörjningsavtal avseende AqulaliteTM. Under perioden har förhandlingarna utökats till att även omfatta ett önskemål från motpartens sida att investera i Josab förutsatt lyckade affärsmässiga förhandlingar.Josabs anbud i en internationell upphandling avseende järn- och manganhaltigt vatten i Ethiopien har gått vidare till den ekonomiska utvärderingen efter att den tekniska lösningen godkänts. Upphandlingen administerars via Addis Ababa Water and Sewerage Authority, och avser 5 borrhål, alla i området runt Addis Ababa.Avtal har signats med Chengdu Xinshengde Technology Co., Ltd i Kina avseende tetser av Josabs AqualiteTM teknologi.Investeringen i teknikbolaget Chromafora AB har avyttrats och gav upphov till en realisationsvinst om ca 1,1 Msek. Innehavet var inte strategiskt för Josab varför försäljning skedde när det fanns intresse från en grupp köpare.Konvertibellånet som upptogs i december 2017 om 25 Msek, förlängdes efter förhandling mellan parterna med 12 månader. Konverteringskursen ändrades från 5 kr per aktie till 3,50 kr per aktie, övriga villkor lika.Josabs lån från VIMAB om 6 Msek omvandlades till ett konvertibelt lån med löptid till 2020-06-30, med samma ränta och en konverteringskurs om 4 kr per aktie.Josab fick en order från Danvan A.S i Danmark avseende en vattenreningsutrustning som skall användas vid bevattning i växthus hos en jordbrukare i Polen. Ordern är mycket intressant då odlingar i växthus ökar kraftigt på många håll.Josab Ungern fick också en order från en mindre stad att uppgradera deras vattenförsörjning till invånarna, och ordervärdet var ca 65,000 Euro, och Josab medverkar till en finansiell lösning för detta som pågår i 10 år.JOSABS VERKSAMHET             Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet. Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och hållbart sätt.Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld.Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN.VISION & AFFÄRSIDÉÄr att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara produkter och ren teknik. Erbjuda produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna filtermaterialet Aqualite™.STRATEGIAtt rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta orders, där josabs produkter utgör en permanent del av den reguljära vattenförsörjningen och specifikt infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras. Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam. Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.KUNDERJosabs kunder är främst stater, myndighet och större organisationer. VD HAR ORDETUnder andra kvartalet har vi skruvat upp trycket i vattentankarna på Josab.Flera tester är gjorda i Kina med goda resultat vilket hittills resulterat i en order på tre containerbaserade enheter (S100), som levereras till kunden inom kort. Det känns fantastiskt roligt att vi gjort vår första försäljning i Kina på egen hand, och till en kund som vi själva funnit via intresse för vår teknologi. Vi ser också detta som ett kvitto på att vår teknik och prisbild är konkurrenskraftig på en av världens största vattenmarknader. Leveransen sker till regionen Sichuan, som har fler invånare är Tyskland, Kina är stort. I övrigt pågår förhandlingarna med Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co, om ett licensierings- affärsavtal som kan komma att omfatta hela Kina. Josabs äldsta kund Danvan, som varit med sedan starten, har gjort sin största enskilda order hittills. Ett av deras affärsområden är att sälja utrustningar till odlare som har växthus för olika typer av odlingar. Denna branch växer kraftigt, inte minst med hänsyn till allt mindre odlingsbara ytor och klimatförändringar. Vi kommer att arbeta tillsammans med Danvan för att stärka våra band och öka våra affärsmöjligheter.Hajdurodog kanske inte många känner till, men det är en liten stad i nordöstra Ungern. Ordern vi fått avser en uppgradering av stadens befintliga vattenverk, som byggdes med EU-bidrag, men inte fungerar tillfredsställande. Med den lösning Josab sålt in får man en ekologisk teknik utan en mängd kemikalier som används idag. Ordern är strategisk då det finns många små städer, både i Ungern och i grannländerna, som har samma teknik i sina vattenverk. Nu har vi snart ett referensobjekt att visa upp och förhoppningen är givetvis att andra städer som har motsvarande problem kommer att anamma vår lösning.Som tidigare nämnt så tar saker mer tid än man önskar, men vi börjar nu se resultat av vår lokala närvaro på marknader som har behov av förbättrad kvalitet på dricksvatten. Alla försäljningar ovan har olika lösningar men bygger i grund och botten på samma teknik. Jag är övertygad om att vi inte hade fått dessa ordrar utan lokal närvaro, lyhördhet för kundens behov och en bra teknik som kan lösa kundens problem.Konvertibellånet som vi haft sedan december 2017 på 25 Msek har i sin helhet konverterats till aktier i dagarna. Vi är glada att bli av med räntebelastningen på 2,5 Msek om året och hoppas att investerarna blir långsiktiga ägare i Josab.

 

 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

 

Under årets första 6 månader var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -11 498 tkr, från investeringsverksamheten -23 tkr, samt från finansieringsverksamheten +6 913 tkr. Periodens totala klassaflöde var -4 608 tkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8 426 tkr i koncernen.

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt.INVESTERINGARInvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under 6 månader till 2 045 tkr, och avser förträdesvis uppgraderingar i Indien och maskininvesteringar i Ungern. Inga större investeringar är planerade för sista halvåret 2019.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Koncernens organisation är idag i fas med bolagets nuvarande verksamhet. Eventuella nya projekt kan kräva nya investeringar, företrädesvis i dotterbolaget i Ungern, men prövas från fall till fall. Övrig expansion bedöms klaras av med befintlig personal, och via agenter för nya områden där Josab idag inte är etablerade.Styrelsen är med dessa förutsättningar positiv till framtiden, och att bolaget med pågående, och kommande, projekt skall kunna öka omsättningen kraftigt kommande år. Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2019 kommer att förbättras betydligt jämfört med 2018, med högre intäkter, och starkare kassaflöde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENTesterna i Kina med Chengdu Xinshengde Technology Co., Ltd var lyckade och ledde till en försäljning av tre containerbaserade enheter, S100. Ordervärdet är ca 1 Msek och leverans kommer att ske under Q3 2019.Förhandlingarna om ett licensieringsavtal för Kina med Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co, har förlängts med 45 dagar. Konvertibelägarna har begärt konvertering av sina innehav varför hela lånet om 25 Msek omvandlats till aktier. Totalt har ca 7,1 miljoner nya aktier emitterats för detta ändamål. För Josab innebär konverteringen en räntebesparing och likviditetsförbättring, över lånets ursprungliga löptid, på 2,5 Msek.Josab har gjort en riktad emission till en grupp investerare om 2.000.000 aktier vilket tillför Josab 8,5 Msek utan några väsentliga emissionskostnader. Anledningen till emissionen är att på bästa sätt kunna ta till vara på den möjlighet som bolaget har idag att göra en kraftfull expansion på flera marknader.

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

  •  Kvartalsrapport Q3, 2019-11-15
Josab Water Solutions AB (publ)Stockholm den 30 augusti 2019För Styrelsen

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

1/4 2019-      1/4 2018- 1/1 2019- 1/1 2018- 1/1 2018-
Belopp i tkr 30/6 2019 30/6 2018 30/6 2019 30/6 2018 31/12 2018
Nettoomsättning 607 1 544 967 2 636 4 005
Övriga rörelseintäkter 393 96 492 199 510
Rörelsens kostnader -4 989 -5 091 -9 215 -10 181 -21 075
Rörelseresultat -3 989 -3 451 -7 756 -7 346 -16 560
Resultat från finansiella poster 135 -620 -681 -808 -2 826
Resultat efter finansiella poster -3 854 -4 071 -8 437 -8 154 -19 386
Skatt på periodens resultat - - - - 629
Periodens resultat -3 854 -4 071 -8 437 -8 154 -18 757
Resultat per aktie, kr -0,06 -0,06 -0,13 -0,12 -0,28
Antal aktier vid periodens utgång 67 179 777 67 179 777 67 179 777 67 179 777 67 179 777
Resultat per aktie inklusive optioner -0,05 -0,05 -0,11 -0,11 -0,25
72 179 777 74 179 777 72 179 777 74 179 777 74 179 777


Koncernens balansräkning i sammandrag  

Belopp i tkr. 30/6 2019 30/6 2018 31/12 2018
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 2 446 2 381 2 400
Materiella anläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångar 39 981132 39 3522 153 38 7262 153
Varulager 1 004 2 980 950
Kortfristiga fordringar                    7 721 2 754 2 339
Likvida medel 8 426 19 505 11 192
Summa tillgångar 59 710 69 125 57 760
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapitalAvsättningar 20 731- 37 862927 26 593298
Långfristiga skulder 1 526 24 928 1 222
Kortfristiga skulder 37 453 5 408 29 647
Summa eget kapital och skulder 59 710 69 125 57 760
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 26 593 45 262 45 262
Nyemission - - -
Avsättning latens skatteskuld - - -
Överkursfond - - -
Optionsavtal - - 5
Uppskrivningsfond - - -
Valutakursdifferens uppskrivningsfond 2 575 754 83
Periodens resultat -8 437 -8 154 -18 757
Utgående eget kapital 20 731 37 862 26 593

Koncernens kassaflödesanalys 

Belopp i tkr.                                                                                                                                                            2019-06-30                                                                                                                      2018-06-30                   

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster                                                                                                                               -8 437           -8 154

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.                                                                                1 567                 838

Betald skatt                                                                                                                                                                                -84                                                                                                                                      -84                               

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                                                                   -6 954           -7 400

före förändring av rörelsekapital

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten                                                                                                     -55               -303

Förändring av kortfristiga fordringar                                                                                                                    -5 382           -1 070

Förändring av kortfristiga skulder                                                                                                                                893                     -7 707                                                                                                                                    

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                                                                -11 498        -16 480

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i materiella anläggningstillgångar                                                                                                   -2 044                       0

Förändring i immateriella anläggningstillgångar                                                                                                          -           -2 202

Förändring i finansiella anläggningstillgångar                                                                                                    2 021                                                                                                                                           0                               

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                                           -23           -2 202

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån                                                                                                                                                                    6 913                       0

Emission                                                                                                                                                                                             -                       0

Konvertibla lån                                                                                                                                                                               -                       8 500                                                                                                                                    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                                                                     6 913             8 500

PERIODENS KASSAFLÖDE                                                                                                                                       -4 608        -10 182

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början                                                                                                                       13 034          29 687

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT                                                                                                            8 426          19 505

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

             1/4 2019-            1/1 2019-              1/1 2018-              1/1 2018-
Belopp i tkr. 30/6 2019 30/6 2019 30/6 2018 31/12 2018
Nettoomsättning 262 262 68 1 406
Övriga rörelseintäkter - - - -
Rörelsen kostnader -2 677 -5 039 -4 958 -10 015
Rörelseresultat -2 415 -4 777 -4 890 -8 609
Resultat från finansiella poster 128 -824 -832 -2 151
Resultat efter finansiella poster -2 287 -5 601 -5 722 -10 760
Skatt på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -2 287 -5 601 -5 722 -10 760
Resultat per aktie, kr -0,03 -0,08 -0,09 -0,16
Antal aktier vid periodens utgång 67 179 777 67 179 777 67 179 777 67 179 777

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr. 30/6 2019 30/6 2018 31/12 2018
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 277 165 326
Finansiella anläggningstillgångar 56 743 54 670 57 796
Varulager - 100 -
Kortfristiga fordringar 3 752 1 196 957
Likvida medel 701 8 037 1 019
Summa tillgångar 61 473 64 168 60 098
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapitalAvsättningar 26 755- 37 389- 32 356-
Långfristiga skulder 7 222 24 928 1 222
Kortfristiga skulder 27 496 1 851 26 520
Summa eget kapital och skulder 61 473 64 168 60 098
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 32 356 43 111 43 111
Nyemission - - -
Eget kapitalandel konvertibler - - -
Överkursfond - - -
Optionsavtal - - 5
Periodens resultat -5 601 -5 722 -10 760
Utgående eget kapital 26 755 37 389 32 356

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr.                                                                                                                                                            2019-06-30     2018-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster                                                                                                                               -5 601           -5 723

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.                                                                              -2 349               -424

Betald skatt                                                                                                                                                                                -84                  -84

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                                                                   -8 034           -6 231

före förändring av rörelsekapital

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten                                                                                                           -                        -

Förändring av kortfristiga fordringar                                                                                                                    -2 796                 269

Förändring av kortfristiga skulder                                                                                                                                481           -3 685

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                                                                -10 349                     -9 647                                                                                                                                    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i immateriella anläggningstillgångar                                                                                                         0                       0

Förändring i materiella anläggningstillgångar                                                                                                              0                       0

Förändring i finansiella anläggningstillgångar                                                                                                  -1 053         -11 276

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                                    -1 053        -11 276

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån                                                                                                                                                                    6 000                       0

Emission                                                                                                                                                                                            0                       0

Konvertibelt lån                                                                                                                                                                            0             8 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                                                                     6 000                       8 500                                                                                                                                    

PERIODENS KASSAFLÖDE                                                                                                                                       -5 402        -12 423

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början                                                                                                                          6 103          20 460

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT                                                                                                                701             8 037

Prenumerera

Dokument & länkar