Delårsrapport Q1 2018 Josab International AB

1 januari – 31 mars 2018

  • Projekt med vattenkiosker i Hyderabad pågår och 170 kiosker klara eller under uppförande vid utgången av Q1.
  • Invigning av nytt kioskprojekt i Maharastra. Projektet beräknas påbörjas under Q2 2018.
  • Josab Ungern fick 10 års förlängning av det tekniska tillståndet för gruvbrytningen i Ratka.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 092 (185) tkr.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -4 083 (3 791) tkr.

       
Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan Gillgren,   CEOTel: +46 (0) 8 121 389   00Email:   info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för   granskning av Bolagets revisorer.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under årets första tre månader   uppgick till 1 092 tkr, (fg år 185 tkr) för koncernen, och      0 tkr, (fg år 8) för moderbolaget. Resultatet   efter skatt blev -4 083 tkr, (fg år -3 791 tkr), varav moderbolaget    -2 848 tkr, (fg år -2 722 tkr).

VD-KOMMENTAR TILL PERIODEN

Bolagets intäkter under   perioden har ökat, vilket företrädesvis beror på projektet i Hyderabad. Vi är   nöjda med antalet utställda maskiner men inte med takten för invigningar som   bestämmer när försäljningen av vatten får ske, och därmed våra intäkter för   perioden. Intäkter erhålls dock enligt avtalet i 7 år från uppstart av varje   maskin. Under perioden har vi enligt plan ökat våra aktiviteter inom sälj-   och marknadsföring, vilket planenligt ökat våra kostnader under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Projektet med vattenkiosker i Hyderabad pågår   enligt plan och vid utgången av kvartalet var 170 kiosker klara eller under   uppförande. Från 125 av dessa kiosker såldes det vatten vid utgången av   kvartalet, och resterande kiosker väntar på att bli invigda av lokala   företrädare för staden.I delstaten Maharastra invigdes ytterligare ett   kioskprojekt som beräknas startas under kvartal 2, 2018. Indikationerna   initialt är att minst 100 maskiner efterfrågas, i staden Nagpur, med   förhoppningen om att öka till samma storlek som projektet i Hyderabad.Josabs dotterbolag i Ungern fick en förlängning   av det tekniska tillståndet för gruvbrytningen med 10 år. Därmed har det   tekniska tillståndet och miljötillståndet förnyats för bolagets verksamhet i   gruvan för de närmaste 10 åren.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Ytterligare 20 maskiner har färdigställts eller   påbörjats i Hyderabad. Staden har efterfrågat en förhandling om att utöka   avtalets omfattning med 2-300 maskiner, och beslut kommer troligen under   kvartal 2 i denna fråga.Josabs dotterbolag i Ungern medverkar i ett   pilotprojekt avseende vattenrening i staden Bikovo, i Serbien. Projektet   genomförs i samarbete med annan Ungerskt bolag och avser främst höga arsenikhalter,   och andra föroreningar såsom järn, mangan och bakterier.

FRAMTIDSUTSIKTER

Framtidsutsikterna är oförändrat positiva i enlighet   med den redogörelse som finns att läsa i boksluts-kommunikén för 2017.Koncernens organisationer är idag i fas med   bolagets nuvarande verksamhet, men eventuella nya projekt i Indien kommer att   kräva nya investeringar i form av personal lokalt där projekten bedrivs.   Övrig expansion kommer att kunna klaras av med befintlig organisation i   koncernen.Styrelsens prognos är att omsättning och resultat   för 2018 kommer att förbättras väsentligt jämfört med 2017.

FINANSIERING

Beroende på utvecklingen av   befintliga och nya projekt, och dess affärsmodell ser ledningen löpande över   den finansiella och likvida situationen i koncernen.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

  •  Halvårsrapport:   2018-08-24
Josab International AB (publ)Stockholm den 7 maj 2018För Styrelsen                                      
                       

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar