Halvårsrapport 2017 Josab International AB

  • Vattenprojekt i Hyderabad pågående, utplacering av maskiner pågår.
  • Order på vattenreningsenhet erhållen i Kerala, Indien, leverans pågår.
  • Goda testresultat i Etiopien avseende rening av järn- och manganhaltigt vatten.
  • Nyemission klar under Q2 vilket tillförde bolaget 22,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Miljötillstånd för gruvdrift i Ungern förlängt med 10 år.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 349 tkr, varav 164 tkr Q2.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -7 489 tkr, varav -3 698 tkr Q2.

       
Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan   Gillgren, CEOTel: +46 (0)   8 121 389 00Email:   info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för   granskning av Bolagets revisorer. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under årets första sex månader   uppgick till 349 tkr, (fg år 377 tkr) för koncernen, och 17 tkr, (fg år 22)   för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -7 489 tkr, (fg år -10 170 tkr),   varav moderbolaget     -5 053 tkr, (fg år -8 464 tkr). Periodens förbättrade resultat beror, trots   utebliven försäljning, främst på minskningen av kostnader i moderbolaget.   Trots detta har expansionen i dotterbolagens organisationer fortsatt under   perioden. Genomförda kostnadsbesparingarna har inte slagit igenom fullt ut   under rapportperioden, men får fullt genomslag under andra halvåret 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Företrädesemission om 22,2 MSEK, före   emissionskostnader, fulltecknad och avslutad under Q2.Vattenprojektet i Hyderabad pågående och   utrullningen av kiosker pågår. Indiska dotterbolaget har erhållit en order på en   vattenreningsenhet från Kerala State, ordervärde 140 TSEK, leverans pågår.Bolagets agent i Etiopien, SAFAB, har gjort   lyckade tester avseende rening av järn- och manganhaltigt vatten i Addis   Abeba, och ser en god potential för framtida affärer inom området.Samarbetsavtal skrivet med Waterspring AB för   utveckling av små och portabla reningsenheter.Miljötillstånd för gruvbrytning i Ungern, Ratka   Mine, förlängt med 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Invigning av vattenprojektet   i Hyderabad planerad till den 26 augusti 2017.I Ungern pågår utvärdering   av tester med en bioanläggning på en större bondgård för kor. Anläggningen   flyttas för närvarande för motsvarande tester på en stor grisfarm.Josab Indien har vunnit 6   olika upphandlingar på vattenreningsanläggningar i delstaten Kerala.   Projekten är finansierade av Världsbanken. Det totala ordervärdet uppgår till   ca 1,3 MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

Framtidsutsikterna är fortsatt positiva i   enlighet med den redogörelse som finns att läsa i boksluts-kommunikén för år 2016.  Fokus ligger fortsatt på att bygga upp mer självgående organisationer i våra dotterbolag,   som med sina lokala förankringar arbetar närmare kund och marknad.  Med hjälp av den avklarade emissionen under våren kommer utbyggnaden att kunna   påskyndas, företrädesvis på för bolaget väsentliga marknader, med fokus på   försäljning och snabbare leveranser av framtida order.Styrelsens prognos är fortsatt att omsättning och   resultat för 2017 kommer att förbättras väsentligt jämfört med 2016.

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

  •  Delårsrapport   kvartal 3: 2017-11-17
Josab International AB (publ)Stockholm den 25 augusti 2017För Styrelsen                                      
                       

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.