JOSAB Kommuniké från årsstämman 2020 i Josab Water Solutions AB (JOSA), (Spotlightstockmarket), Stockholm 2020-07-06.

Josab Water Solutions AB höll under måndagen den 6 juli 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019. Verkställande direktören Henry Koskela redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare. Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.

Disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019, och att bolagets balanserade resultat kronor 34,369,948 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse.

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman omvalde Cai Jian Wen och Henry Koskela och utsåg Peter Fredell, Wilfrid Balmer och Klaus Kalb till nya styrelseledamöter, den sistnämnda såsom oberoende ledamot.

Styrelsearvode.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 3 prisbasbelopp till ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till de 2 externa styrelseledamöterna, Cai Jian Wen och Peter Fredell.

Revisorer.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Victor Lindhall såsom ansvarig revisor.

Bemyndigande.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 10.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Stockholm den 6e juli 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                    

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar