Josab signerar ett Term Sheet avseende bolagsförvärv i Hong Kong/Kina

Josab Water Solution AB har signerat ett Term Sheet avseende ett förvärv av 100% av aktierna i Clear Industry Co. Ltd. Bolaget är ett holdingbolag med säte i Hong Kong och har 2 rörelsedrivande dotterbolag i Kina.

Bolaget ägs till 95,59% av Qingqin International Group Limited, och resterande 4,41% ägs av Mr. Zhang Jin, Mr. Hu Jinming och Mr. Wu Dongdong i egenskap av externa investerare.

Clear Industry bedriver företrädesvis verksamhet inom design och implementering av processanläggningar, EPC-affärer inom industrin för köksavfall, ”Kitchen Waste”, samt inom området för industriellt avfallsvatten, både vad gäller hård- och mjukvara. Bolaget har ca 35 anställda och omsatte år 2019, 35 MRMB med en nettovinst om 5,2 MRMB. Bolaget har under årets första 6 månader, trots Covid-19, överträffat föregående års omsättning och resultat för perioden. Per dags dato har bolaget en projektorderstock uppgående till mer än 100 MRMB.

Köpeskillingen är överenskommen till 10 x garanterad genomsnittlig årsvinst de närmaste 24 månaderna efter tillträdet, vilket motsvarar en möjlig köpeskilling om 125 MRMB. Initialt betalas 50% av denna köpeskilling till säljarna. Om de garanterade vinstnivåerna under 2 tolvmånadersperioder uppnås, 10 respektive 15 MRMB, utgår en tilläggsköpeskilling till säljarna efter respektive tolvmånadersperiod med upp till 62,5 MRMB. Vid lägre resultatnivåer utgår tilläggsköpeskillingen i proportion till det faktiska resultatet i förhållande till garanterat resultat. Avtalet har ett tak om vinsterna uppgår till 28 MRMB under 24 månader, vilket kan ge ytterligare maximalt 15 MRMB i köpeskilling. Köpeskillingen skall antingen betalas kontant, med aktier eller med en mix därav.

”Efter en längre tids utvärdering av flertalet förvärvskandidater är vi glada över att ha fått möjlighet att förvärva miljöbolaget Clear Industry, främst verksamt inom den mycket expansiva kinesiska matavfallsindustrin”, säger Henry Koskela, VD Josab Water Solution AB. ”Vi ser positivt på bolagets verksamhetsområden, affärsutveckling och inte minst den enorma potentialen som finns inom bolagets kärnverksamheter”, fortsätter Koskela.

”Den kinesiska marknaden för återvinning av matavfall har under det senaste året ökat kraftfullt efter implementeringen av ett antal nya statliga miljöpolicyer inom området”, säger Mr Qi Kai, VD för Clear Industry Co Ltd. ”Clear Industry befinner sig idag i en kraftig tillväxtfas och vi ser potentialen till en ännu kraftigare expansion av vår verksamhet med Josab som ägare och dess möjlighet att bidra med fler projektfinansieringar, men även genom synergier inom våra olika verksamhetsgrenar med Josabs Aqualite™ teknologi”, avslutar Mr Qi Kai.

Nästa steg i processen är genomförandet av en finansiell samt juridisk due diligence, vilken kommer ligga till grund för Josabs styrelses beslut om ett slutligt köpeavtal mellan parterna.  Detta beräknas vara klart inom ca 2 månader. Med hänsyn till affärens storlek kommer ett köpeavtal, med alla villkor för affären, att presenteras för Josabs aktieägare på en extra bolagsstämma för aktieägarnas godkännande och för juridisk giltighet mellan parterna.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 juli 2020.

Stockholm den 30 juli 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                Mr Qi Kai                                                       

VD                                                                                                         VD

Josab Water Solutions AB (publ)                                             Clear Industry Co. Ltd                            

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                       Telefon: +86 138 1853 8880         

E-mail: henry.koskela@josab.com                                            E-mail: kai.chi@clearindustry.com

                                                                                                                                                 Web: www.clearindustry.com

Om Clear Industry Co. Ltd

Företaget grundades 2013 av fyra kinesiska och två holländska företagare, alla med omfattande erfarenheter inom miljöskyddsindustrin.

Clear Industry är ett högteknologiskt företag som bedriver verksamhet inom behandling av organiskt avfall och avloppsrening. Efter 7 års utveckling har företaget blivit marknadsledande på nischmarknaden för behandling av organiskt avfall, genom att förnya tekniken för AQUAQ-processen för att sortera matavfall med återvunnet vatten från den effektiva anaeroba reaktorn. Systemet och processen för behandling av organiskt avfall är certifierat som en mycket innovativ teknik av provinsregeringen i Jiangsu.

Den omfattande meritlistan, som landmärkesprojektet i centrala Shenzhen stad, ger stor uppmärksamhet och fler eftertraktade kunder som China Everbright International Group som bygger en omfattande avfallshanteringsanläggning, där CI´s AQUAQ-process kommer att ingå, i Xiongan New Area, det nya huvudstadsprojektet.

Dessutom behärskar företaget avancerade tekniker för anaeroba reaktorer för industriell avloppsvattenrening och av kontinuerliga sandfilterprocesser för kommunal avloppsrening. Inom området högkoncentrerad industriell avloppsvattenrening är företaget den föredragna leverantören av kunder som Coca-Cola, ChiaTai, SONA och Peking Miljö. Inom området för kommunal avloppsrening har företaget förnyat en ny kontinuerlig sandfilterprocess med avancerad biologisk denitrifikationsteknik för att rena avloppsvatten som uppfyller kraven på ytvatten av grad IV.

____________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet AqualiteTM. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar