Josab signerar flertalet avtal i Kina

Report this content

Förhandlingarna mellan Josab Water Solutions AB, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd avseende en etablering av Josabs ekologiska Aqualite™ teknologi på den kinesiska marknaden har under torsdagen nått fram till en position där parterna vid en officiell signeringsceremoni signerat flertalet avtal relaterade till det MoU bolaget informerade marknaden om den 5 juni, 2019, samt uppdateringen av affärsmodell 12 september 2019.

Parterna har signerat ett ”Heads of Terms - Joint Venture Company Establishment” vilket bestämmer de affärsmässiga villkoren mellan parterna i det kommande Joint Venture avtalet. Detta kommer baserat på ett godkännande från en kommande extra bolagsstämma, ligga till grund för registreringen av det tilltänkta och samägda Joint Venture bolaget. Som en bilaga till det signerade avtalet ligger även ett licensavtal som bestämmer de affärsmässiga villkoren mellan Josab och Joint Venture bolaget efter dess bildande.

Josabs önskemål om en förändrad samarbetsform från ett rent licensavtal till ett Joint Venture, via ett samägt kinesiskt bolag har accepterats av alla parter. Josabs andel av bolaget kommer att vara 49% och resterande 51% delas lika mellan de två kinesiska parterna.

Josab kommer ge Joint Venture bolaget en exklusiv rätt att tillverka, marknadsföra samt sälja Josabs ekologiska vattenreningsanläggningar baserade på den ekologiska Aqualite™ teknologin, på den kinesiska marknaden.

Bolaget kommer även vara bundet att från Josab, till ett marknadsmässigt pris, köpa en minimivolym av Aqualite™ per år, samt därutöver betala en licensavgift för rätten att använda Josabs patenterade ekologiska Aqualite™ teknologi på den kinesiska marknaden.

För att kunna tillgodose den stora efterfrågan som parterna bedömer finns gällande Josabs teknologi har Joint Venture bolaget, för att kunna uppnå en större marknadspenetration på ett kostnadseffektivt sätt, rätt att utse lokala distributörer samt samarbetspartners i Kina. De av Josab redan upparbetade kunderna i Kina kommer framöver hanteras av Joint Venture bolaget.

Parterna har vid torsdagens signeringsceremoni även signerat ett ”Investment Agreement” där de kinesiska parterna, efter ägarnas godkännande av de kommersiella avtalen på en extra bolagsstämma, förbundit sig att initialt investera 14 miljoner kronor i Josab. Detta sker genom en riktad nyemission av 7 miljoner, vilket som tidigare informerats marknaden återspeglar priset på aktien vid förhandlingarnas början. De kinesiska parterna har även för avsikt att under loppet av 3 år investera ytterligare 216 miljoner kronor via 3 optionsprogram med löptid mellan 12 och 36 månader. Detta motsvarar vad som tidigare meddelats marknaden 5 juni 2019.

”Vi är glada att parterna enats om en gemensam satsning på denna viktiga marknad, där Josabs bidrag gällande teknologin kompletterar vår kinesiska partners marknadsaccess och förmåga att stärka bolagets finanser.”, säger Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB. ”Att utöver intäkterna från licens- samt Aqualite™ leveransavtalet även få 49% av Joint Venturebolagets framtida vinster är förstås väldigt gynnsamt för våra aktieägare”, avslutar Gillgren.

”Att inkludera Josabs ekologiska Aqualite™ baserade teknologi i våra projekt kommer stärka vår konkurrenskraft betydligt eftersom marknadstrenden i Kina pekar på att tillhandahålla hållbara vattenreningslösningar till landsbygden”, säger Chenxiu Shen, Styrelseordförande, Beijing Win Fortune Technologies Ltd. ”Vi tror att vårt nära samarbete med Rural Water Testing Center och Water Technology Promotion Center of the Chinese Ministry of Water Resources är en viktig framgångsfaktor för detta samarbete”, avslutar Shen.

Parterna räknar med att kunna färdigställa ett slutgiltigt Joint Venture avtal inom 10 dagar och därefter kalla till en extra bolagsstämma i vars kallelse alla detaljer för affären kommer redovisas.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 oktober 2019.

Stockholm den 17 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                    

E-mail: johan.gillgren@josab.com 

___________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Prenumerera

Dokument & länkar