Kallelse till årsstämma i Josab International AB (publ)

Aktieägarna i Josab International AB (publ), org. nr 556549-1114, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 kl 13.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler, Kungsgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast måndagen den 30 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndagen den 30 april 2018 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Josab International AB (publ) Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, eller per e-post till info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före måndagen den 30 april 2018 då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.josab.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter revisorer och revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
13. Styrelsens förslag till bemyndigande
14. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 9 - 11)

Bolagets större aktieägare avser att i god tid innan årsstämman offentliggöra förslag till styrelsesammansättning och styrelsearvoden.

Bolaget förslås ha en revisor utan revisorssuppleant. Omval föreslås av PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Victor Lindhall till ny huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att den nya firman " Josab Water Solutions AB" antas.

Styrelsen föreslår att § 4 ändras till "Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor" och att § 5 ändras till " Antal aktier är lägst 40 000 000 och högst 160 000 000".

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall vara begränsat till 10.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock högst det antal aktier som är tillåtet enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida www.josab.com tre veckor före årsstämman. Slutliga förslag till beslut hålls på samma sätt tillgängligt två veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * * * * *

Stockholm i april 2018

JOSAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen

 


För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar