Kallelse till årsstämma i Josab Water Solutions AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Josab Water Solutions AB (publ), org. nr 556549-1114, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2019 kl. 13.00 i Scandic Anglais lokaler, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast onsdagen den 5 juni 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast onsdagen den 5 juni 2019 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan ska göras antingen per brev till Josab Water Solutions AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post till info@josab.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före onsdagen den 5 juni 2019 då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.josab.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande

Förslag till årsstämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning och ingen utdelning sker.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorsuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 10)

Bolagets större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp per ledamot som inte uppbär lön från Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av Zhu Yongjun (omval), Cai Jian Wen (omval), Johan Gillgren (omval), Henry Koskela (omval), Stefan Östlund (omval) och Per-Olof Seeman (omval). Zhu Yongjun föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Omval föreslås av PricewaterhouseCoopers AB till revisor (omval) som har för avsikt att utse Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 10 000 000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock högst det antal aktier som är tillåtet enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida www.josab.com tre veckor före årsstämman. Slutliga förslag till beslut hålls på samma sätt tillgängligt två veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * * *

Stockholm i maj 2019

JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar