Kallelse till extra bolagsstämma i Josab International AB (publ)

Aktieägarna i Josab International AB (publ), org. nr 556549-1114, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 kl. 10.00 på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels senast torsdagen den 26 oktober 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast torsdagen den 26 oktober 2017 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Josab International AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, eller per e-post till info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen den 26 oktober 2017, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webplats www.josab.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelse
  8. Stämmans avslutande

Val av styrelse (punkt 7)

Bolaget har blivit informerat att Sten Johansson ställer sin plats som styrelseledamot till förfogande. Samtidigt har ägare som representerar ca 36 procent av antalet aktier i Bolaget meddelat att de föreslår att Per Olof Seman väljs till ny styrelseledamot i hans ställe.

Per Olof Seman har tidigare varit vice VD för SWECO International, Mark, Vatten och Miljö samt är styrelsemedlem i SWEACC, Svensk-Östafrikanska handelskammaren. Per Olof har även en doktorexamen inom land- och vattenresursförvaltning från KTH.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

* * * * * *

Stockholm i oktober 2017

JOSAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar