Rapport Q2 Josab Water Solutions AB

  • Vattenprojektet i Hyderabad pågående, 164 maskiner klara och levererar vatten.
  • Pilotprojekt, på arsenikhaltigt vatten, påbörjat i norra Serbien via Josab Ungern.
  • Ny bolagsordning med ny firma antagen, Josab Water Solutions AB.
  • Avtal tecknat i Kina för att erhålla tekniktest med myndigheterna samt ett licensavtal med framtida affärspartner.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 2 636 tkr, varav 1 544 tkr Q2.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -8 154 tkr, varav -4 071 tkr Q2.

       
Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan   Gillgren, CEOTel: +46 (0)   8 121 389 00Email:   info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för   granskning av Bolagets revisorer. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under årets första sex månader   uppgick till 2 636 tkr, (fg år 349 tkr) för koncernen, och 68 tkr, (fg år 17)   för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -8 154 tkr, (fg år -7 489 tkr),   varav moderbolaget     -5 723 tkr, (fg år -5 053 tkr).

VD KOMMENTAR TILL PERIODEN

Bolagets intäkter har ökat kraftigt vilket främst   beror    på projektet i Hyderabad men även en ökad   försäljning i Ungern. Kostnaderna har   planenligt ökat, kopplat till den   högre aktiviteten i bolaget samt ökade satsningar på marknadsföring och andra säljinsatser.   Resultatet belastas, i jämförelse med föregående år, med högre räntekostnader   vilket avser konvertibelt lån som löper med ränta.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Vattenprojektet i Hyderabad pågående och 164   maskiner klara och levererar vatten. Tekniska tillståndet för gruvbrytning i Ratka,   Ungern, förlängt med 10 år.På årsstämman antogs ny bolagsordning och bolaget   ändrade firma till Josab Water Solutions AB.Pilotprojekt i norra Serbien påbörjat, via Josabs   dotterbolag i Ungern, tillsammans med annat ungerskt bolag. Höga halter av   arsenik och andra föroreningar i vattnet. Testerna har varit väldigt lyckade   och halterna av arsenik och andra föroreningar understiger kraven för drickbart vatten efter genomförda tester.Josab har tecknat avtal med Global Green   Development Capital China Co. Ltd, för att etablera Josabs ekologiska   AqualiteTM baserade vattenreningsteknik i Kina. Första steget är att erhålla ett test av tekniken hos kinesiska vattenmyndigheter, för att sedan etablera ett licensavtal med en kinesisk affärspartner som kan tillverka och marknadsföra Josabs produkter på den kinesiska marknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Vattenprojektet i Hyderabad   fortsätter och till dags dato är 190 maskiner färdigställda och invigda.I Serbien har den serbiska   staten påbörjat tester för verifiering av Josabs ekologiska teknik vilket   krävs innan tekniken kan användas i kommunala och statliga vattenprojekt. 

FRAMTIDSUTSIKTER

Framtidsutsikterna är fortsatt positiva i   enlighet med den redogörelse som finns att läsa i boksluts-kommunikén för år 2017.
  
Koncernens organisation är idag i fas med   bolagets nuvarande verksamhet. Eventuella nya projekt, främst i Indien, kan   kräva investeringar i form av personal, främst lokalt där projekten bedrivs.   Övrig expansion bedöms kunna klaras av med befintlig personal.Styrelsens prognos är fortsatt att resultat för   2018 kommer att förbättras väsentligt jämfört med 2017.

 KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

  •  Delårsrapport kvartal 3: 2018-11-23
Josab Water Solutions AB (publ)Stockholm den 24 augusti 2018För Styrelsen                                      

                                     

                       

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar