Uppdatering av projektet i Kerala

I juli 2017 vann Josab en upphandling i Kerala, avseende 6 mindre reningsanläggningar. Josab meddelade marknaden om denna order 21 juli 2017. Det totala ordervärdet var på ca 1,3 miljoner kronor, och finansierades via världsbanken. Utplaceringen av maskinerna drog initialt ut på tiden på grund av lokala politikers problem att komma överens om var maskinerna skulle placeras. Av de 6 maskinerna tillverkades två, varav den första levererades och installerades på angiven plats våren 2018. Eftersom kunden sedan drog ut på betalningen beslutade Josab Indien att avvakta med resterande del av projektet för att få klarhet i vad som var problemet.

Josab Indien undersökte även problemet via kontakter på världsbanken, som klargjorde att medel avsatts för detta projekt. Då kände vi att det trots allt var på gång, bara lokal byråkrati. Trots detta tog det fram till sommaren innan betalning erhölls för den första installationen, ca 150 000 Sek.

Vi har fört diskussioner om fortsättningen av projektet med lokala myndigheter, och krävt att de ska betala i förskott för framtida installationer baserat på uppgiften om att världsbanken avsatt finansiering för just detta projekt, och problemen med betalning av den första installationen. Vid flera tillfällen har detta utlovats men inte skett. Världsbanken har enligt uppgift startat en korruptionsutredning gentemot inblandade myndigheter, och vi har ställt ultimatum att erhålla betalning senast till årsskiftet, annars drar vi oss ur avtalet.

Avtalet har ingen löptid, men under rådande omständigheter har vi valt att avsluta detta projekt. Dels för att vi inte fått några garantier för betalning av resterande utrustning, samt för att vi inte vill bli förknippade med den pågående korruptionsutredningen.

Arbetet med att få ut Josabs vattenreningssystem i delstaten Kerala kommer trots detta att fortsätta, då vi anser att Kerala är en av våra hemmamarknader i Indien.  

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 januari 2019.

Stockholm den 16 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                  

E-mail: johan.gillgren@josab.com                  

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar