Block_012

Report this content

Bästa aktieägare och andra intressenter!

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Vår ‘’mission och vision’’ handlar mycket om utbildning kring ny teknologi. Detta för att skapa förståelse hos kunden för varför man skall satsa på ‘’Web3’’-teknologi istället för att enbart fokusera på traditionella, centraliserade, lösningar. Vi leder kunden genom en process från ett första initialt möte, till att vi tillsammans, hittar rätt use case för att sedan kunna implementera en relevant lösning.

En stor del av arbetet under Q1 2022 har handlat om produktutveckling och paketering av koncernens produktutbud för att förkorta försäljningsprocesserna och öka onboardingen av nya kunder. 

För några månader sedan onboardade vi ‘’DeFI’'-bolaget Capapult, till SaaS. När säljprocessen inleddes hade kunden redan en djup förståelse för ‘’decentraliserad lagring’’ samt ‘’Web3’’-teknologi, vilket möjliggjorde en mycket förkortad försäljningsprocess från första möte, till signerat avtal. Detta då en utbildningsfas inte var nödvändig.

“Nu är fokus inställt på stark kommersialisering. Vi planerar en kraftig omsättningsökning under nästkommande 12-24 månader. Den strategi som vi arbetat med sedan bolagets grundande ser vi nu kommer skapa mycket fina värden inom en snar framtid.’’ säger Pierre Grönberg, grundare och CTO


Övergripande koncernstatus

Som vi har förmedlat i tidigare pressmeddelanden, för vi dialoger med Gartner om ett potentiellt samarbete. Samarbetet syftar till att positionera JS Security för snabbt tillväxt. Koncernen har vidare under perioden rustat upp organisationen med support samt försäljning för att klara av en vertikal ökning av nya kunder och deras behov.

Sedan föregående ‘’Block_’’ publicerades, har koncernen fokuserat på produktpaketering och positionering, då vi märkt av en bristande förståelse hos marknaden för vad koncernen som helhet gör samt hur arbetet mot kund/marknad är strukturerat. 

Koncernen består av JS Security Technologies Group AB, som är det noterade moderbolaget. Därunder återfinns diverse produkter samt helägda dotterbolag som tillsammans bildar JS Security-koncernen. Tillsammans erbjuder koncernen en helhetslösning inom informationssäkerhet.

Framtida förväntningar

Som aktieägare i JS Security är man delaktig i en väldigt spännande resa. Vi agerar på en starkt växande marknaden.

JS Security kommer att under de nästkommande månaderna arbeta hårt med tydliggöra koncernens olika affärsområden vilket skall leda till ökad försäljning. Självfallet går utveckling och försäljning hand i hand då vi anpassar våra produkter utifrån use cases och kundens behov.

Testkunder 

Många av våra testkunder visar intresse för avtalsförlängning. Fler har även inkommit med feedback kring funktionaliteter som de anser saknas eller krävs för att de skall byta från t.ex. Sharepoint, Dropbox eller Google Drive. Detta är värdefull information för koncernen då det hjälper oss att styra utvecklingen i rätt riktning samt forma framtida produkter.

Intresset kring koncernens produkter är fortsatt starkt inom nischade områden med en stor kundkrets. Vi har fortsatt som målsättning att konvertera majoriteten av testkunderna till betalande kunder.

“Känner att vi är några få steg ifrån ketchupeffekten. Det är en del små anpassningar som behöver göras parallellt med försäljningsarbetet. Jag är dock övertygad om att vi kommer ha en snabb och stadig tillväxt av kunder under 2022.” säger Christopher Ramstedt, grundare, operativ chef och IR-ansvarig

Status kring tidigare kommunicerad information om tre potentiella kunder

Koncernen har tidigare kommunicerat information kring tre dialoger med potentiella kunder. Vi är fortfarande dialog med dessa och arbetar intensivt med att komma till avslut. Vår utvecklingsavdelning, arbetar parallellt med de potentiella kundernas utvecklingsavdelningar för att hitta rätt väg framåt i integrationen av Infrastructure-as-a-Service underliggande API. De tre potentiella kunderna önskar stängda nätverk, där externa datahallar i Sverige förvaltar och driver kundernas noder, men med IaaS som underliggande teknologin bakom IaaS.

Det publika nätverket går att överblicka via följande länk: https://explorer.jssecurity.tech/ 

Stonebeach

StoneBeach med sina etablerade kunder inom enterprise-segmentet, är en mycket viktig del av koncernen. Det pågår för närvarande ett arbete med att knyta ihop StoneBeach existerande kunder med koncernens samlade produktutbud. StoneBeach framgångsrika arbete har skapat möjligheter att fakturera 0,2 MSEK mer än estimerat under Q1 2022.

Nästa block, ‘’Block_013" kommer att publiceras den 29 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar