JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

Report this content

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

StoneBeach verksamhet inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’ adderar ett stort mervärde till JS Securitys produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach består idag av 5 medarbetare med expertkompetens inom dokument- och ärendehantering samt försäljning.

StoneBeach förväntas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021. Under perioden 1 januari 2021 - 30 september 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 5,3 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1 MSEK. Under 2020 genererade StoneBeach en nettoomsättning om ca 4 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 340 TSEK.

JS Security kommer i och med detta eventuella förvärv få ett starkare produktutbud samt upparbetade kanaler mot slutkund.

Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 4 MSEK och erläggs med i aktier i JS Security Technologies Group AB. Pris per aktie är 7,18 kr. Teckningskursen baseras på ett volymvägt snittpris (VWAP) om de 30 (trettio) handelsdagarnas aktiekurs mellan perioden 2021-09-21 till 2021-11-01 med en premie om 12%.

Tilläggsköpeskilling skall eventuellt utgå till säljaren beroende på prestation under 2022 samt 2023. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas av nyemitterade aktier i JS Security. Säljarna kommer att arbeta kvar i Stonebeach och kommer vid affär att ingå lock-up avtal på delar av köpeskillingen.

“Med detta förvärv snabbar vi på bolagets expansion och tillväxt. Vi arbetar målmedvetet med framtagandet av ett självförsörjande datalagringsnätverk, där samtliga användare äger sin egen data till högsta möjliga säkerhet och integritet. Vi ser StoneBeach som ett naturligt steg i detta tack vare bolagens fina synergier. Vi kommer även fortsätta att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera vår verksamhet med i enlighet med vår uttalade strategi.’’ säger Pontus Wilgodt, tf VD i JS Security

"Säker lagring är en oerhört viktig del i hanteringen av information, filer samt data. Detta är något man måste kunna erbjuda marknaden i framtiden. StoneBeach’s lösningar och långa erfarenhet inom området, ihop med JS Security’s produkter, gör det möjligt att erbjuda både säker lagring och säker hantering av information. Det kommer i framtiden bli ännu viktigare att kunden ska äga sin egen data och känna sig säker på hur den lagras." säger Mårten Bergsten, VD i Stonebeach AB

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-02 20:26 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar