JS Security Technologies Group AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Styrelsen för JS Security Technologies Group AB ("Bolaget" eller "JS Security") meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om ca. 8 MSEK ("Erbjudandet"). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021.

JS Security har på förhand erhållit teckningsförbindelser om ca 5,3 MSEK, motsvarande ca 66 % av Erbjudandet. Bolagets notering är villkorad av att erforderlig ägarspridning uppnås och att Erbjudandet fulltecknas.

Om JS Security

JS Security är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som bildades under hösten 2019 med affärsidén om att bli nästa generations säkerhetsföretag inom datalagring. JS Security utvecklar decentraliserade tekniklösningar baserat på blockkedjeteknologi till den globala marknaden. JS Security ger sina kunder möjligheten att lagra och dela information, filer samt data på ett säkert sätt. JS Security Technologies Group AB har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till JS Security Technologies AB.

Motiv till erbjudandet

”JS Security har fört ett målinriktat arbete för att notera aktierna på en marknadsplats och en marknadsnotering hos Spotlight Stock Market är ett strategiskt viktigt steg för Bolaget. Noteringen har i syfte att skapa en större transparens i JS Security och kring blockchain. Sen är en noterad miljö självklart en viktig kvalitetsstämpel för bolaget och kommer vara en viktig komponent i dialogen med många av våra kunder. Vi är mycket glada för detta besked och ser fram emot den 12 maj 2021” säger Hampus Nyström, VD för JS Security.

Bolaget upplever en stor efterfrågan på Bolagets produkt och vill sprida en ökad kännedom om såväl JS Security som bolag som branschen de verkar i. Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutvecklingen av Bolagets datalagringslösning Delta/NET, likviden skall även finansiera Bolagets säljresurser och marknadsföringsorganisation i syfte att generera fler kunder samt att likviden ska lösa befintliga skulder.

Noteringsmemorandum

Fullständig information om Bolaget och Erbjudandet kommer att presenteras i ett noteringsmemorandum, vilket kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds. Noteringsmemorandumet kommer vara tillgängligt på Bolagets (www.jssecurity.tech) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet: Erbjudandet avser köp av Units. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Dessa teckningsoptioner, som ges ut vederlagsfritt, ger innehavaren rätten 
att under perioden 2-13 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 8,50 SEK. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningsperiod: 19 - 30 april 2021
Teckningskurs: 6,00 SEK per Unit
Minsta teckningspost: 800 units motsvarande 4 800 SEK
Antal units i Erbjudandet: 1 333 334 Units
Emissionsbelopp: ca. 8 MSEK 
Emissionskostnader: ca. 1 MSEK
Pre-money värdering: 30 MSEK
Teckningsförbindelser: ca. 5,3 MSEK motsvarande ca. 66 % av Erbjudandet
Preliminär första dag för handel: 12 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hampus Nyström, VD
E-post: hampus@jssecurity.tech
Telefon: +46 (0)701 474 888

JS Security Technologies Group AB

ir@jssecurity.tech
070-147 48 88

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.