JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

Report this content

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 29.106.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,95.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 48.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi