Q1 2019 - JSM Financial Group AB (publ)

Report this content

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att den finska verksamheten håller på att avvecklas. Volymerna i den svenska verksamheten har ökat med 5,6% under perioden. Volymökningen i Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för kreditförluster sker vid utbetalningen av lånet. Intäkterna bokförs under lånets löptid och kommer alltså senare. Detta har påverkat resultatet negativt med ca 7,7 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 3 MSEK. Ägarna har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in ansökan.

Under perioden har förvärv av obligationer skett till ett värde av 20 MSEK samt makulering av obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta har haft en negativ resultatpåverkan om 0,7 MSEK.

Sammanfattning av första kvartalet 2019

-          Nettoomsättningen uppgick till 37,1 MSEK.

-          Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK.

-          Rörelsemarginalen uppgick till 16,3%.

-          Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK.

-          Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. 

-          JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 20 MSEK.

-          Under perioden uppkom en valutakursvinst om 1,6 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

-          Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt företagets begäran.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

Dokument & länkar