Three Gates AB byter namn till Jumpgate AB och slutför förvärven av gameXcite och Tableflip

Report this content

Moderbolaget och koncernen Three Gates AB, org nr 556842-4062, har bytt bolagsnamn till Jumpgate AB vilket nu är registrerat hos Bolagsverket. Namnbytet är ett led i omdaningen av bolaget från att vara en enskild spelstudio till en listad grupp av spelbolag. Med namnbytet vill styrelsen och ledningen ytterligare tydliggöra att det är ett nytt bolag som byggs upp.

De tidigare kommunicerade förvärven av gameXcite GmbH och inkråmet i Tableflip Entertainment AB har nu slutförts. Transaktionerna offentliggjordes genom pressmeddelanden den 18 respektive 27 januari 2021. Köpeskillingen för 100 % av aktierna i gameXcite GmbH har erlagts med 500 000 EUR kontant och emission av aktier till ett värde av 250 000 EUR. Köpeskillingen för inkråmet i Tableflip Entertainment AB har erlagts genom emission av aktier till ett värde av ca 0,5 MSEK i enlighet med pressmeddelandet den 27 januari 2021.

Riktad emission till säljarna av gameXcite

4 208 292 aktier har emitterats till säljarna av gameXcite i en riktad emission till en teckningskurs som fastställts till 0,60 kr per aktie, baserat på volymviktad genomsnittlig kurs under perioden 18 december t o m 7 januari i enlighet med avtalet. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är ett led i Bolagets förvärv av gameXcite GmbH. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 115 895,39 kr. Emissionen medför en utspädningseffekt på ca 4 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster till 105 216 204 och aktiekapitalet uppgår till 2 897 630,03.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post: don@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag.

Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 klockan 15:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar