Öhlin Holding återkallar erbjudandet till aktieägarna i myFC

Report this content

K Öhlin Holding AB (”Öhlin Holding”) lämnade den 1 juni 2022 ett rekommenderat kontanterbjudande om 0,35 kronor per aktie till aktieägarna i myFC Holding AB (publ) (”myFC”) avseende samtliga aktier i myFC (”Erbjudandet”). Öhlin Holding meddelar idag att Erbjudandet återkallas.

Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 23 juni 2022. Totalt 54 841 544 aktier i myFC har lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 31 procent av det totala antalet aktier och röster i myFC.

Erbjudandets fullföljande var villkorat av, bl. a, att det accepterades i sådan utsträckning att Öhlin Holding skulle bli ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i myFC efter full utspädning. Detta villkor har inte uppfyllts. Öhlin Holding har således beslutat att återkalla Erbjudandet. Acceptfristen kommer inte att förlängas.

De aktier som har lämnats in i Erbjudandet kommer därmed inte att förvärvas av Öhlin Holding, utan kommer att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att denne behöver vidta några åtgärder.

Som tidigare meddelats kontrollerar Öhlin Holding cirka 18 procent av aktierna och rösterna i myFC (31 000 000 aktier) och Kenth Öhlin äger cirka 3 procent av aktierna och rösterna privat (5 250 000 aktier).

_______________

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Tivéus, styrelseordförande K Öhlin Holding AB, telefon 0708-865686, hans.tiveus@kohab.se

news.cision.com/se/k-ohlin-holding-ab

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 klockan 21:00.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Öhlin Holding avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.