Bokslutskommuniké för Kamera Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké för Kamera Holding AB (publ), org. nr 556574-8299, för verksamhetsåret 2000. · Kameras omsättning för år 2000 uppgår till 32 365 KSEK (8 240 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 293 procent jämfört med föregående år. Av koncernens totala omsättning under året utgör de utländska dotterbolagens andel 9,6 procent (-). · Rörelseresultatet är negativt, -28 570 KSEK (-3 054 KSEK) som en följd av kostnader förenade med den höga tillväxttakten under 2000. Utvecklingen av rörelseresultatet är i linje med budgeten för år 2000. · Under år 2000 har Kamera etablerat verksamhet på fyra nya viktiga europeiska marknader (Norge, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike) och stärkt sin position som ledande internet-TV-företag i Europa vad avser kunder och kunduppdrag, antal anställda och omsättning. · Kamera har under år 2000 tecknat viktiga samarbetsavtal med bolag såsom Associated Press, Microsoft och Endemol. · I januari 2001 godkände extra bolagsstämma styrelsens beslut om att genomföra två riktade nyemissioner, vilka tillfört bolaget lägst 30 714 KSEK före emissionskostnader. De två emissionerna säkrar bolagets finansiella möjlighet till fortsatt tillväxt samt utveckling av produkter och mediaformat. · Totalt antal anställda uppgick till 99 personer (25 personer) per den 31 december 2000, varav i de utländska dotterbolagen 28 personer. Verksamhet Kamera har under år 2000 gått från att vara ett produktionsorienterat, lokalt företag till ett komplett internet-TV-företag med verksamhet i 5 länder. Verksamheten är indelad i två huvudsakliga grenar; Media respektive Corporate. Mediadelen tillgodoser mediaföretagens växande behov av internet-TV-innehåll genom att erbjuda en stark innehållsportfölj inom nyheter, sport och underhållning samt en ledande teknisk lösning för syndikering1 och publicering; KameraOne. Corporatedelen hjälper stora och medelstora företag att utveckla sin kommunikation med internet-TV. Vanligaste tjänsterna idag är inom investor relations, public relations och events. Corporatedelen stod år 2000 för 48 procent av omsättningen och Mediadelen för 52 procent. Omsättning och resultat Kameras omsättning för år 2000 uppgick till 32 365 KSEK (8 240 KSEK). Koncernens totala omsättning har ökat med 293 procent sedan 1999-12-312. Tillväxten har i sin helhet varit organisk. Omsättningen för år 2000 har till övervägande del genererats av verksamheten i Sverige, då de utländska dotterbolagen befunnit sig i en uppstartsfas (Norge startades i mars, Storbritannien i maj samt Nederländerna och Frankrike i augusti 2000). Av koncernens totala omsättning under år 2000 utgör de utländska dotterbolagens omsättning 9,6 procent (-). Rörelseresultatet är negativt, -28 570 KSEK (-3 054 KSEK2), som en följd av kostnader förenade med den höga tillväxttakten under 2000. Utvecklingen av rörelseresultatet är i linje med budgeten för 2000. Under år 2000 har verksamheten i Sverige expanderat kraftigt samtidigt som verksamhet etablerats i fyra länder. I rörelseresultatet ingår även cirka 10 MSEK som avser alla löpande kostnader för koncept- och formatutveckling samt forskning & utveckling. Personal Under januari till december 2000 har antalet anställda ökat från 25 till 99, en ökning med 296 procent. Antal anställda i de utländska dotterbolagen uppgick till 28 personer per den 31 december 2000. I januari 2001 genomfördes en omorgansation som innebar att personalstyrkan reducerades med total drygt 20 personer. Därefter uppgår antalet anställda till cirka 80 personer. Investeringar Investeringar under år 2000 uppgick till 19 261 KSEK (1999-12-31: 918 KSEK). Merparten avser investeringar i verksamheten i Sverige såsom datorer och servrar, lokaler och studior samt utrustning för produktion. Under perioden har även investeringar gjorts i Kameras teknikplattform för syndikering och publicering av rörligt innehåll, KameraOne (www.kameraone.com), samt ett nytt ekonomisystem och ett kundhanteringssystem. De omfattande investeringarna har lagt grunden för ökad omsättning och uthålligt förbättrade marginaler. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 8 574 KSEK jämfört med 16 672 KSEK vid räkenskapsårets början. Det egna kapitalet uppgick per 2000-12-31 till 18 003 KSEK (1999-12-31: 18 085 KSEK) vilket motsvarar en soliditet uppgående till 47 procent (87 procent). Finansiering Extra bolagsstämma i Kamera Holding AB godkände den 31 januari 2001 styrelsens beslut från den 10 januari 2001 att genomföra två nyemissioner om sammanlagt högst 34.696.320 aktier till kursen 1 SEK per aktie. Emissionerna säkrar bolagets finansiella möjlighet till fortsatt tillväxt samt utveckling av produkter och mediaformat. Den första nyemissionen genomfördes i februari 2001 och riktades till Kameras huvudägare, grundare och ett par institutionella investerare. Emissionen tillförde bolaget 30 714 KSEK före emissionskostnader. Den andra nyemissionen genomförs till samma villkor i slutet av februari 2001 och riktas till registrerade aktieägare i Kamera per den 19 januari 2001, undantaget ägande som omfattades av den första emissionen och ägande som tillkom genom den första emissionen. Berörda aktieägare ges möjlighet att teckna de nyemitterade aktierna i relationen tre nya aktier för varje helt femtal gamla aktier under perioden 8 - 20 februari 2001 och omfattar högst 3.982.320 aktier. Efter genomförande av de två nyemissionerna uppgår antalet aktier i bolaget till högst 92.523.520 aktier. För närvarande planeras inga ytterligare kapitaltillskott. Övriga väsentliga händelser efter periodens utgång Extra bolagsstämma valde 31 januari 2001 Andrew Kaza, VD för BBC Worldwide Internet & Interactive, som ny styrelseledamot. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Kamera äger rum 25 april 2001. Avstämningsdag för deltagande i bolagsstämman är planerad till 15 april 2001. Årsredovisningen finns tillgänglig på koncernens huvudkontor en vecka före bolagsstämman. Framtidsutsikter Kameras målsättning för 2001 är att inleda ett flertal strategiska samarbeten och partnerskap med teknik- och mediaföretag. Ett exempel på detta är det avtal som ingicks med Microsoft i december 2000 som gjorde Kamera till Windows Media Service Provider. Under 2001 kommer Kamera att ytterligare stärka sitt erbjudande genom att arbeta aktivt med utveckling av unika produkter och tjänster, såväl innehållsmässigt som tekniskt inom de marknadssegment där Kamera idag har en tydlig styrka och position. Under 2001 förväntas koncernens omsättning mer än fördubblas. Verksamheten beräknas nå lönsamhet på månadsbasis vid halvårsskiftet 2001. Marknadsutveckling Marknaden för TV och radio på internet växer kraftigt. Sverige och USA ligger längst fram i utvecklingen och 2001 förutspås marknaden öka dramatiskt, enligt en rapport från analysföretaget Mediavision i november 2000 ("Streaming Media - Beyond Internet and TV"). Drygt 2 miljoner svenskar (24 procent av befolkningen) beräknas ha tittat på rörliga bilder på internet under 2000. År 2002 beräknas siffran uppgå till ca 5 miljoner. Den höga utvecklingstakten drivs på av infrastrukturutbyggnad i form av bredband. Kameras kärnverksamhet baseras på uppdrag och projekt för kunder inom "traditionella" sektorer som bank- och finans, telekom och media. Efterfrågan inom dessa sektorer bedöms vara fortsatt stark under 2001. Detta gäller även på de till dags dato etablerade utlandsmarknaderna där bolaget har för avsikt att stärka närvaron. Nästa rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden januari-mars 2001 lämnas den 25 april 2001. Stockholm den 20 februari 2001 Styrelsen för Kamera Holding AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Dan Willstrand, CEO, 08-50 65 76 02, 0736-25 76 02, e-post: dan.willstrand@kamera.com Katharina Broberger, CFO, 08-50 65 76 47, 0736-25 76 47, e-post: katharina.broberger@kamera.com Besök gärna www.kamera.com för mer information om Kamera. Bilagor Koncernresultat- och balansräkning Bilaga 1 Kunder och projekt Bilaga 2 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01510/bit0002.pdf

Dokument & länkar