• news.cision.com/
  • Kancera AB/
  • Kancera föreslår fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera fas IIa-studie av KAND567

Kancera föreslår fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera fas IIa-studie av KAND567

Report this content


Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100 procent genom garantiförbindelser. Nyemissionen kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma som är planerad att äga rum den 13 januari 2020.

Huvudsyftet med emissionen är att säkra finansiella resurser för att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av hjärtattack. Det syftet uppnås genom en bryggfinansiering om ca 14,0 MSEK för att tillföra de medel som bedöms behövas för slutförande av fas Ib-studien samt föreliggande nyemission av Units om cirka 61,4 MSEK under första kvartalet 2020, inklusive möjlighet till inlösen av en attraktivt prissatt option under Q2 2020 (när resultaten från fas Ib är publika). Tillsammans bedöms detta tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa-studien.

Kancera planerar att ansöka om tillstånd för fas IIa-studien under det andra kvartalet 2020 efter det att fas Ib-studien färdigställts och rapporterats. Fas IIa-studien beräknas kunna slutföras och rapporteras inom 12 månader från start. Positiva fas IIa-resultat kan ge möjlighet att kvalificera som PRIority MEdicine (PRIME) hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (motsvarande ”Break-Through Designation” hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA), vilket skulle påskynda den fortsatta utvecklingen och ytterligare öka projektets attraktivitet.

Bakgrund och motiv
Två miljoner människor drabbas av hjärtattack varje år i USA och Europa. En fjärdedel av dessa avlider eller drabbas av ytterligare allvarlig hjärtsjukdom inom fem år – detta trots en välutvecklad vård. Nya upptäckter visar att en kraftig inflammation i hjärt-vävnaden startar inom några minuter efter den livräddande kärlvidgande behandlingen (PCI). Omfattningen av inflammationen är avgörande för överlevnaden, vilket bekräftas i uppföljningsstudier tre- respektive sex år efter hjärtattacken. I dessa patientstudier har fractalkinsystemet tydligt identifierats som ansvarigt för den kraftiga inflammationen. Trots ett stort medicinskt behov finns idag ingen behandling som riktar sig mot denna livshotande inflammation.

Såväl Kancera och andra fristående forskargrupper har presenterat resultat som tillsammans talar för att KAND567 kan nå den eftersökta terapeutiska effekten i människa:

  • Den blodkoncentration av KAND567 som förväntas resultera i en kliniskt relevant effekt har bestämts både i djurstudier där en tydligt hjärtskyddande effekt visats och i Kanceras fas Ia-studie i friska försökspersoner där önskad effekt på verkningsmekanismen visats.
  • En biomarkörstudie i 4 800 patienter som följts under sex år efter en hjärtattack stödjer att en blockad av fractalkinsystemet (med KAND567) kan ge önskad effekt på överlevnad.
  • Kliniska studier av en antikropp (utvecklad av läkemedelsföretaget Eisai) visar att blockad av fractalkinsystemet stoppar inflammationssjukdom i svårbehandlade patienter.

Det finns således ett starkt vetenskapligt underlag för Kanceras beslut att ta KAND567 vidare till en fas IIa-studie efter det att fas Ib-studien avslutats.

Även från ett kommersiellt perspektiv är tidpunkten gynnsam för en vidareutveckling av KAND567. Ett växande antal kliniska studier talar för att utvecklingen av läkemedel som blockerar fractalkinsystemet närmar sig en möjlig brytpunkt då allt fler läkemedelsbolag kommer söka projekt liknande Kanceras inom området. Samtidigt är Kancera väl positionerat som ledande inom fältet på grund av de unika småmolekylära egenskaperna hos KAND567 i förhållande till konkurrenternas antikroppar. Dessutom finns det stora behov av förbättrad behandling av hjärtsjukdomar som Kancera valt som primär indikation. En marknadsanalys visar att ett hjärtskyddande läkemedel med KAND567:s profil har potential att nå en årlig omsättning i spannet 200-1000 miljoner USD.

Förutom olika typer av hjärt-kärlsjukdomar har vetenskapliga studier visat att liknande immunologiska överreaktioner ligger bakom flera former av inflammationssjukdomar och viss cancer. Det finns således betydande expansionsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145.

Preliminär tidsplan

13 januari, 2020                                                                 Extra bolagsstämma

27 februari, 2020                                                               Teckningsperiod startar

13 mars, 2020                                                                   Teckningsperioden avslutas

16 mars, 2020                                                                  Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Föreslagna villkor för Nyemissionen
Kanceras aktiekapital uppgår före Nyemissionen till ca. 17 485 458 SEK fördelat på 209 825 492 aktier. Aktiens kvotvärde är 1/12 SEK (ca. 0,0833 SEK).

Emissionen sker med företrädesrätt och varje fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre Units. Teckningskursen är 0,39 SEK per Unit. Emissionen är garanterad till 100 procent.

Varje Unit består av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner vilket innebär att högst
157 369 119 aktier och 314 738 238 teckningsoptioner kan komma att utges inom ramen för Erbjudandet. Den första teckningsoptionen (TO1) ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO2) ger rätt under perioden juni – november 2021 för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK.

Nyemissionen avser högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119 vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och högst 157 369 119 teckningsoptioner TO2 (i form av Units). Genom nyemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst ca. 13 114 093 SEK.

Garanterna kommer att erhålla arvode endast i form av Units motsvarande 10 procent av garanterat belopp upp till 70 procent av garantin (bottengaranti). För garantier avseende över 70 procent upp till 85 procent är ersättningen 10 % av garanterat belopp samt 4 % ytterligare ifall garanterna behöver teckna för mer än 50 % av garanterat belopp. För garantier avseende över 85 % upp till 100 % är ersättningen 10 % av garanterat belopp samt 6 % ytterligare ifall garanterna behöver teckna för mer än 50 % av garanterat belopp.

Givet ett garantibelopp om ca. 61,4 MSEK uppgår arvodet till 6,1 - 7,1 MSEK i form av Units motsvarande högst ca. 20 460 000 aktier och högst ca. 20 460 000 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 20 460 000 teckningsoptioner TO2.

Vidare kommer Bolagets rådgivare att erhålla del av arvodet i samband med emissionen i form av nyutgivna Units. Beloppet som ersätts med nyutgivna Units motsvarar ca. 1,5 MSEK vilket motsvarar högst ca. 3 910 000 aktier och högst ca. 3 910 000 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 3 910 000 teckningsoptioner TO2.

Därutöver kommer styrelsen att ha en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av Nyemissionen ge ut ytterligare högst ca. 25 650 000 Units motsvarande högst ca. 10 MSEK vilket motsvarar högst ca. 25 650 000 aktier och högst ca. 25 650 000 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 25 650 000 teckningsoptioner TO2

Sammantaget kan Kancera således komma att emittera upp till ca. 207 389 119 Units innehållande högst ca. 207 389 119 aktier och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO2.  Totalt kan aktiekapitalet komma att öka med högst ca. 17 282 427 SEK och uppgå till högst ca. 34 767 884 SEK.

Om samtliga högsta antal teckningsoptioner utnyttjas kan ytterligare högst ca. 172 824 266 aktier komma att utges och aktiekapitalet öka med högst ca. 14 238 133 SEK. Teckningsoptionerna kan då komma att tillföra Bolaget ytterligare 117,9 – 157,3 MSEK förutsatt fullt utnyttjande och beroende på när de utnyttjas för teckning av aktier.

Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa garantiåtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med det prospekt som kommer att offentliggöras i tid till emissionens teckningstid.

Extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till Nyemissionen och tillhörande beslut kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma, som är planerad att äga rum måndagen den 13 januari 2020 kl. 16.00 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs senare genom separat pressmeddelande och kallelse.

Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.

  1. nyemission av högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119 teckningsoptioner TO1 och 157 369 119 teckningsoptioner TO2 (i form av Units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
  2. nyemission av högst 20 460 000 aktier och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO1 och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO2 (i form av Units) avseende ersättning till emissionsgaranterna;
  3. nyemission av högst 25 650 000 aktier och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO1 och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO2 (i form av Units) avseende en s k övertilldelningsoption;
  4. bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (i form av Units). Bemyndigandet ska användas för att erlägga arvode till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen som till en del utgår i form av Units. Bemyndigandet ska även kunna användas för att möjliggöra för utländska aktieägare i Kancera, som annars vore förhindrade på grund av regulatoriska skäl och prospektregler, att delta i Nyemissionen på lika villkor. Därutöver ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande emission till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och eventuella avrundningseffekter.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i Nyemissionen.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtattack och förväntas under första halvåret 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtattack, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:30 CET.

Dokument & länkar