Kallelse till extra bolagsstämma i KappAhl AB

Report this content

På begäran av Mellby Gård AB, som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) innehar över 90 procent av totalt antal aktier och röster i KappAhl, kallas aktieägarna i KappAhl härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl. 10:00 i bolagets lokaler, Idrottsvägen 14, Mölndal. Inregistrering inleds kl. 09:30.

Anmälan 

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019, samt anmäla sig och eventuella biträden senast samma dag, gärna före kl. 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00 eller med post till KappAhl AB, Stämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 31 oktober 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 8. Fastställande av styrelsearvode.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedningen.
 11. Övriga ärenden.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkterna 7-10: KappAhl har informerats om att Mellby Gård AB kommer att presentera förslag till beslut senast vid den extra bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 76 820 380. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

To English speaking shareholders

The notice to attend the Extraordinary General Meeting is available in English at www.kappahl.com/ir.

Mölndal i oktober 2019

KappAhl AB (publ)

Styrelsen 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 kl.08.30 CET.  

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 58 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar: