Kommuniké från KappAhls årsstämma 2018

Report this content

KappAhl AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 6 december 2018 i Mölndal. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

  • Kontantutdelning om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 10 december 2018.
  • Fastställande av oförändrade arvoden.
  • Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2017/2018.
  • Omval av Anders Bülow, Cecilia Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Thomas Gustafsson. Omval av Anders Bülow som styrelseordförande.
  • Omval av PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
  • Antagande av rutiner och instruktion för valberedningen.
  • Antagande av ersättningspolicy för bolagsledningen.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka samtliga beslutades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018
Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2017/2018 fastställdes. Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

Beslut avseende utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om kontantutdelning för 2017/2018 med 2,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 153 640 760 kronor, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 10 december 2018. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 13 december 2018.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med 2 019 000 kronor, varav 400 000 kronor tillerkänns styrelsens ordförande och 200 000 kronor varje övrig stämmovald ledamot. Ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kronor och varje övrig ledamot i utskottet tillerkänns 100 000 kronor, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kronor och varje övrig ledamot i utskottet tillerkänns 12 000 kronor. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse sju ordinarie styrelseledamöter. Anders Bülow, Cecilia Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Thomas Gustafsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Anders Bülow omvaldes som styrelseordförande. De stämmovalda styrelseledamöterna utgörs således av Anders Bülow (styrelseordförande), Cecilia Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Thomas Gustafsson.

Val av revisionsbolag
I enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation beslutade årsstämman att utse ett revisionsbolag. Årsstämman beslutade att omvälja PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Rutiner och instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till rutiner och instruktion för valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för bolagsledningen
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy för bolagsledningen. Policyn innebär bland annat att bonus för verkställande direktören och finansdirektören högst får uppgå till 50 procent av fast lön och att bonus för övriga ledande befattningshavare högst får uppgå till 33 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl. 12.45 CET. 

För mer information
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media