Käppalaförbundet går inte vidare med planerna på att bygga ett slamlager i Upplands-Bro

Report this content

Käppalaförbundet har beslutat att inte gå vidare med planerna på att bygga ett mellanlager för avloppsslam i Upplands-Bro kommun. Orsaken till beslutet är bland annat den höga investeringskostnaden samt att det nu finns goda möjligheter att hyra lagerytor i stället för att bygga ett eget lager.

Käppalaförbundet ansökte 2016 om att få bygga ett slamlager i Håbo Häradsallmänning i Upplands-Bro. Därefter följde en lång beslutsprocess med överklaganden i flera steg. I november 2020 beslutade Mark- och miljödomstolen att avslå den senaste överklagan, vilket innebar att förbundet fick möjlighet att lämna in en ansökan om bygglov.

Käppalaförbundet har nu av flera anledningar beslutat att inte gå vidare med byggplanerna. Investeringskostnaden för lagret har blivit betydligt högre än vad som beräknades när projektet startade, i och med att kraven på utformning av lagret har höjts efterhand som processen har pågått. Projektet ryms därmed inte längre i förbundets långsiktiga investeringsbudget. Arrendeperioden för ytan där lagret var tänkt att placeras är heller inte tillräckligt lång för att motivera investeringen. Dessutom hyr förbundet nu lageryta på SÖRAB:s avfallsanläggning i Löt i Vallentuna och ser över möjligheterna att hyra fler ytor i framtiden.

Osäkerhet råder också kring hur avloppsslam kommer att få användas i framtiden i och med förslagen i betänkandet ”Hållbar slamhantering” som en regeringstillsatt utredning presenterade i början av 2020 och som regeringen ännu inte har fattat beslut om.

- Under projektets gång har förutsättningarna ändrats markant och den anläggning som nu skulle krävas är sammantaget inte längre den bästa lösningen för Käppalaförbundet och dess medlemskommuner. Vi väljer därför att avsluta projektet och gå vidare med andra lösningar som är både mer flexibla och kostnadseffektiva, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.  

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Thunberg, VD
Telefon: 08-766 67 00. E-post: andreas.thunberg@kappala.se

Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon: 08-766 67 00. E-post: susanne.carlberg@kappala.se

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Mer information finns på www.kappala.se.

Prenumerera