Kallelse till årsstämma 2018 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 30 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 april 2018 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-post michael.brobjer@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions- berättelse.
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 13. Beslut om emissionsbemyndigande
 14. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-12)

Styrelsen föreslår styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören, sålunda totalt 450 000 kr. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter; Ulf Lindberg, Scott Boyer, Stefan Arver och Michael Brobjer. Styrelsen föreslår också att Ulf Lindberg omväljs som styrelseordförande.

Styrelsens förslag avseende val av revisor kommer senast 9 april 2018 att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.karessa.se .

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 62 500 kronor med nuvarande kvotvärde.

Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10 % av antalet aktier och aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktie­innehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Övrigt

Karessa Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Lahällsvägen 48, Täby och på bolagets hemsida www.karessa.se från och med den 9 april 2018. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i mars 2018

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma AB Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se


Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa utvecklar snabbverkande läkemedel för erektil dysfunktion. De är baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och har Remium Nordic Holding AB som certified advisor. 

Taggar:

Dokument & länkar