Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019

Report this content

Perioden och tredje kvartalet 2019

  • FoU-kostnader för perioden uppgick till -11,8 Mkr (-14,5 Mkr) och för kvartalet till -3,9 Mkr  (-4,2 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -14,0 Mkr (-17,3 Mkr) och för kvartalet till -4,5 Mkr (-4,9 Mkr)
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -1,27 kr (-1,57 kr) och för kvartalet till -0,41 kr (-0,44 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7,9 Mkr (-10,2 Mkr) och för
    kvartalet till -2,3 Mkr (-2,8 Mkr)
  • Soliditeten uppgick per sista september till 98% (98%)

Väsentliga händelser under kvartalet

Ny styrelseordförande
Vid en extrastämma den 22 augusti 2019 invaldes Fredrik Hübinette i styrelsen och utsågs till styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB. Fredrik efterträder Ulf Lindberg som på egen begäran önskat utträda ut styrelsen.

Initiering av preklinisk studie Midazolam
I augusti 2019 påbörjades en ny studie med Midazolam, Karessa, där preparatet jämförs med Buccolam, Midazolam givet intravenöst samt intramuskulärt i motsvarande doser.

NLS days, Malmö
Företaget deltog i NLS days i Malmö 10–12 september, ett forum där vi i möten med företrädare för internationella läkemedelsbolag kunde diskutera Karessas aktiva projekt.

Efter rapportperiodens slut

Karessa och Klaria går samman
Styrelserna i Karessa Pharma Holding AB och Klaria Pharma Holding AB meddelande den 5 november att de antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av bolagen genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen, som förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämmor i bägge bolagen, implementeras genom att Klaria absorberar Karessa.

Preklinisk studie Midazolam, Karessa
Den prekliniska studien är genomförd och resultatberäkningar har påbörjats. Rapport förväntas vara klar under november.

Nya styrelseledamöter valda
Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2019 valdes Neal Meacham och Kristina Lidén Mascher till nya ledamöter i styrelsen för Karessa Pharma Holding AB.

Denna delårsrapport inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Stockholm 2019-11-07

Styrelsen

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 14.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33

E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Taggar: