Kommuniké från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 25 april 2019 omvaldes styrelseledamöter och styrelseordförande.

Förutom omval av Ulf Lindberg (ordförande) samt Stefan Arver och Scott Boyer (styrelseledamöter) beslöts följande

  • Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning.

  • Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

  • Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, org nr. 556291-8473, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Styrelsearvodet fastslogs till totalt 450 000 SEK att fördelas med 250 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Beslutet får medföra en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget, och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10% av antalet aktier och aktiekapitalet.

  • Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 15:00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se


Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Taggar:

Om oss

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.