Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 22 oktober 2019

Report this content

En extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) hölls den 22 oktober 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 49,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att välja Kristina Lidén Mascher och Neal Meacham till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Taggar: