Positiva resultat från Pilotförsök med Midazolam, Karessa

Positiva resultat från Pilotförsök med Midazolam, Karessa.

Utfallet visar på en hög absorption av midazolam direkt från munhålan till blodbanan: ca fyra gånger högre än med oralt givet midazolam. Karessa har därför nu beslutat att gå vidare till nästa fas med ett större prekliniskt försök där Midazolam, Karessa, jämförs med ledande referensprodukter.

Karessa gör bedömningen att de preliminära försöken visar att det finns goda möjligheter för Midazolam, Karessa, att visa positiva resultat som kan användas som bas för vidare klinisk fas med slutlig registrering och marknadsföring.

Strategin för Karessa är att utveckla nya projekt fram till klinisk fas och därifrån gå vidare i samarbetsavtal med internationella aktörer. Midazolam, Karessa, är ett läkemedel med stor potential sett ur medicinskt behov och med stor global kommersiell möjlighet.

Midazolam används idag generellt vid behandling av epilepsianfall hos barn där det är viktigt med en snabb insats som kan hanteras även av icke medicinsk personal. Midazolam, Karessa kan ge stora fördelar då den är praktisk att använda och kan ge snabb och säker effekt. Även vid annan användning är målsättningen att visa att Midazolam, Karessa, kan användas istället för de injektioner eller orala lösningar som använda idag.

Karessa ser med tillförsikt fram emot nästa fas i forskningsprogrammet.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 16.50 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, se karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Taggar:

Om oss

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.