Vardenafil, Karessa, projekt K03, vid erektil dysfunktion in i ny utvecklingsfas

Karessa har nu slutfört den reformulering av K03, Vardenafil, Karessa, som beslutades våren 2018.

Utvecklingsarbetet har dokumenterats i prekliniska studier. Jämförelse mellan Vardenafil, Karessa, och vardenafil tablett i motsvarande doser, gav för Cmax(maximum plasmakoncentration) kvoten 0,91 och för AUC (Area Under the Curve) kvoten 1,03. Dessa är de essentiella farmakokinetiska måtten för läkemedelsregistrering och jämfört mot referens (tablett) skall värdena ligga inom ±20% (kvoten 0,8-1,2).

Företaget går nu in i nästa fas för vidare förhandlingar med internationell partner med målsättning att i samarbete genomföra regulatoriska kliniska studier, och som då kommer startas under 2019.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 12.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se