Delårsrapport Januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - juni 2002 Karlshamnskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 93 Mkr (88). ·Fortsatt hård konkurrens för enklare oljor och fetter på den nordiska och västeuropeiska marknaden. Försäljningen av produkter med högre förädlings- grad har ökat inom affärsområde Oils & Fats. ·Resultatförbättring inom affärsområde Feed Materials. ·Tillfredsställande resultat trots svag konjunktur för Tekniska Produkter. Hög andel av de anställda tecknade sig för konvertibler MARKNAD Råvarupriserna har varit stabila under 2002 och den svenska kronan har stärkts mot främst dollarn sedan årsskiftet. Kronförstärkningen har endast marginellt påverkat det första halvårets resultat. På grund av stigande priser på kakaobönor har även kakaosmörpriserna ökat sedan årsskiftet. Hårdare konkurrens inom vegetabiloljeindustrin på enklare oljor och fetter har negativt påverkat såväl volymer som marginaler i Norden och Västeuropa. Volymutvecklingen i Östeuropa har varit god. Efterfrågan på vegetabiliska foderråvaror har fort-satt att öka. Marginalerna för rapsoljeutvinning har legat kvar på höstens höga nivå även under första halvåret. Konjunkturnedgången inom verkstadsindustrin har påverkat tekniska oljor negativt. Sedan fjärde kvartalet 2001 har efterfrågan på fettsyror minskat i Europa på grund av den allmänna konjunktur- avmattningen. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats i årsredovisningen för 2001. De rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft 1 januari 2002 har beaktats men har inte inneburit någon förändring av redovisningsprinciper. Karlshamn den 20 augusti 2002 [REMOVED GRAPHICS] Jerker Hartwall Verkställande direktör För ytterligare information: Tel. 0454-826 03 / 0705-757110 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00380/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00380/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar