Kallelse till bolagsstämma i Karlshamns ab

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I KARLSHAMNS AB Aktieägarna i Karlshamns AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 24 april 2003 kl. 14.00, att hållas i Rådhussalen i Karlshamns Rådhus, med ingång mot Rådhusgatan 10. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken mån-dagen den 14 april 2003, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 16 april 2003. Vid anmälan, som kan ske på något av nedanstående sätt, skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Adress: Karlshamns AB, Kerstin Wemby, 374 82 Karlshamn Telefon: 0454-823 12/825 38 Fax: 0454-828 20 E-post: kem@karlshamns.se Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 14 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före måndagen den 14 april 2003 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman samt anmälan om styrelsens val av sekreterare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002. 8. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2002, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 11. Val av styrelseledamöter. 12. Frågor om: a) utseende av en nomineringskommitté, b) styrelsens utseende av en ersättningskommitté, och c) styrelsens utseende av en revisionskommitté. 13. Stämmans avslutande. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,2 procent av aktier och röster i bolaget har underrättat bolaget om att de avser stödja styrelsens förslag enligt punkt 8 b) samt att de för egen del lämnar förslag i enlighet med punkt 9-12. Punkt 8 b) Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2002 med 3.50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 29 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC ABs försorg måndagen den 5 maj 2003. Punkt 9 Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sex stycken utan suppleanter. Punkt 10 Styrelsearvoden för år 2003 föreslås utgå med 900.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget samt föreslås att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning. Punkt 11 Omval av samtliga styrelseledamöter Melker Schörling, Clas Eriksson, Håkan Hellmo, Jerker Hartwall, Gösta Wiking och Mikael Ekdahl. Vid ordinarie bolagsstämma år 2000 utsågs PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Åke Christiansson som representant för revisionsbolaget, för en mandatperiod om fyra år. Punkt 12 a-c) En nomineringskommitté skall inrättas med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Nomineringskommittén föreslås bestå av tre ledamöter, som skall utses av bolagsstämman. Inför bolagsstämman 2004 föreslås att Melker Schörling, Håkan Hell-mo och Tor Marthin, AMF Pension, väljs som ledamöter av nomineringskommittén. Styrelsen beslutade i februari 2003 att inom styrelsen utse en revisionskommitté bestående av Mikael Ekdahl, Clas Eriksson, Jerker Hartwall och Stefan Sjölin samt en ersättningskommitté bestående av Melker Schörling, Gösta Wiking och Jerker Hartwall, i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dessa frågor. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida www.karlshamns.com från och med torsdagen den 10 april 2003 samt översändes till de aktieägare som anmäler deltagande vid stämman eller som så begär. Karlshamn i mars 2003 Karlshamns AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar