Karnov Group rapporterar andra kvartalet 2023

Report this content

Hög tillväxt och framsteg i integrationen

finansiell utveckling det andra kvartalet

  • Den organiska tillväxten (lokal valuta) uppgick till 8,2% i kvartalet. Koncernens nettoomsättning ökade med 167,6% till 608 MSEK (227, proforma 549*). Region Nord bidrog med 259 MSEK (227) och Region Syd bidrog med 349 MSEK (proforma 321*). Förvärvad tillväxt bidrog med 154,5% och valutaeffekterna uppgick till 4,9%.
  • Koncernens justerade EBITA uppgick till 109 MSEK (74, proforma 101*) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 18,0% (32,6, proforma 18,4*). Region Nord bidrog med 103 MSEK (88), Region Syd bidrog med 25 MSEK (proforma 27*) och Koncerngemensamma kostnader uppgick till -19 MSEK (-14).
  • Periodens resultat uppgick till -26 MSEK (-1).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,01).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 60 MSEK (-19).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Tack vare starka insatser av alla medbetare inom koncernen hade vi stark tillväxt och stabil marginal under det andra kvartalet. Omsättningstillväxten nådde 11% och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 18%. Under kvartalet har vi stärkt vår satsning på Artificiell Intelligens, AI, och etablerat koncernens nya företagskulturella värden.    

 

Karnov Group driver en positiv förändring inom marknaden för informationslösningar till yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning. Genom att dra nytta av fördelarna inom AI och vara nära våra kunder, så skapar vi ytterligare kundvärde och ökar såväl vår egen, som våra kunders, effektivitet. Genom gemensamma produkterbjudanden och en internationell innovationsutveckling, skapar vi kundvärde på våra marknader.

 

Refinansiering slutförd och stark tillväxt

Under andra kvartalet steg Karnov Groups omsättning, inklusive Region Syd, med 11%. Den abonnemangsbaserade försäljningen ökade med 13% jämfört med motsvarande period föregående år, inklusive Region Syd. Tillväxten visar på vår mångfacetterade styrka och förmåga att skapa ökat kundvärde i en turbulent omvärld. Våra kärnmarknader är stabila, trots stigande räntor och hög inflation. Den svaga svenska kronan hade en positiv inverkan på vår rapporterade omsättning, då majoriteten av vår försäljning sker i EUR eller valuta knuten till EUR.

 Den organiska tillväxten i Region Nord var 8%, en stark ökning jämfört med samma kvartal föregående år. Andra kvartalet karaktäriseras av en hög andel online-baserad försäljning och efterfrågan på dessa tjänster ökar. Våra verksamheter inom EHS (miljö- och hälsoskydd) samt digitala arbetsverktyg (DIBkunnskap) uppvisar stark tillväxt på expansiva marknader, samtidigt som våra juridiska kärnverksamheter också har haft god tillväxt.

 Försäljningen i Region Syd är stabil och i linje med våra förväntningar. Vårt nyligen lanserade och samutvecklade visselblåsarsystem i Spanien, som säljs av båda våra spanska verksamheter, uppskattas av våra kunder. Vi undersöker ytterligare möjligheter för korsförsäljning av vår innovativa produktportfölj i Spanien. I Frankrike ser vi en fortsatt ökad efterfrågan av våra lösningar för juridiska fortbildningskurser online. Vi driver en övergång från fysiska kurser till online-baserade sådana.

 Den justerade EBITA-marginalen var 18% under det andra kvartalet. I Region Nord förbättrades marginalen jämfört med samma kvartal förra året. Inom Region Syd har vi fortsatt arbeta i linje med vår integrationsplan.

 Karnov Group har under det andra kvartalet genomfört en refinansiering. Det nya finansieringsavtalet är i EUR för att på ett bättre sätt reflektera koncernens kassaflöde. Utöver detta ger det nya avtalet oss flexibilitet att kunna ta tillvara på potentiella affärsmöjligheter samt möjligheten att kunna länka avtalet till ESG-mål.

 

Framsteg i integrationen av Region Syd

Genom förvärvet av Region Syd tog vi tillvara på en unik och attraktiv möjlighet att väsentligt öka våra marknadsandelar i Europa. Vi har fått en stark regional närvaro och har goda möjligheter till ytterligare expansion. Verksamheterna integreras på en gemensam teknisk plattform för att skapa förstklassiga kunderbjudanden och effektivisera vårt arbete. Integrationen följer tidsplanen. Under det andra kvartalet har vi uppnått viktiga tekniska milstolpar och etablerat koncernövergripande team för att accelerera integrationen. Som tidigare meddelat är vår avsikt att skapa kostnadssynergier om 7,5 MEUR med full effekt på löpande basis i slutet av 2024 och ytterligare 2,5 MEUR med full effekt på löpande basis i slutet av 2026.

 

Investeringar i AI för ökad kundnytta

AI skapar möjligheter för oss att stärka vår kunddialog och vårt erbjudande, samtidigt som Karnovs effektivitet förbättras. Vår unika databas har en stark konkurrensfördel, då vi kan garantera att informationen är korrekt. På kort sikt kommer ChatGPT och andra AI-baserade verktyg att ändra hur vi söker efter information och kunskap. Vi välkomnar möjligheten att förbättra hur vi söker efter kunskap i juridiska databaser. Det kommer att skapa ytterligare kundnytta.

 Under året kommer vi att lansera nya AI-baserade verktyg utvecklade med Karnovs DNA: Effektivitet och Trovärdighet.

 

Vår kultur

Karnov Groups företagskultur är avgörande för vår fortsatta framgång. Under det andra kvartalet etablerade vi våra nya företagskulturella värden: ”Customer Centricity”, ”Collaborative Community”, ”Trust and Openness” och ”Curiosity and Knowledge”. De nya värdena kommer stärka ambitionen att ytterligare förbättra och bredda vårt kunderbjudande och visa att Karnov Group är en attraktiv arbetsgivare.

 

Kapitalmarknadsdag den 5 oktober 2023

Karnov Group kommer att hålla Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 oktober 2023. Under dagen kommer vi att presentera våra strategiska prioriteringar och ambitioner för de kommande åren. Varmt välkommen att registrera dig för deltagande under dagen. Jag hoppas att vi ses!
Registrera dig här: https://ir.financialhearings.com/karnov-group-cmd-2023/register.

telefonkonferens den 17 augusti

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Magnus Hansson presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://ir.financialhearings.com/karnov-group-q2-2023.

Om du önskar delta via telefonkonferens, och därmed kunna ställa frågor muntligen, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200911

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen. Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: + 46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Magnus Hansson, CFO

Telefon: +46 708 555 540

E-post: magnus.hansson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR) samt information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 07.45 CEST den 17 augusti 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare - varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

*Proforma-räkenskaperna har inkluderats för jämförbarhet mellan perioderna. Siffrorna har inte reviderats av bolagets revisor.