Offentliggörande av Karnov Groups årsredovisning för 2020

Report this content

Vid styrelsemöte i Karnov Group AB (publ) har företagets årsredovisning för räkenskapsår 2020 lagts fram och godkänts. Års- och koncernredovisningen innefattar även bolagsstyrnings- och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig under https://www.karnovgroup.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns även fysiskt tillgänglig på bolagets huvudkontor och skickas till de aktieägare som så begär.

Styrelsen för Karnov Group AB (publ) föreslår till årsstämman att godkänna en utdelning om 1,00 SEK per aktie. Årsredovisningen innehåller inte någon ny väsentlig information, som inte tidigare har offentliggjorts i bolagets bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.05 CEST den 31 mars 2021.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Malmö har Karnov Group idag cirka 280 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.