Ökat antal aktier och röster i Karnov Group AB (publ)

Report this content

Per i dag, den 30 juni 2023, uppgår antalet aktier och röster i Karnov Group AB (publ) till 108 102 047 aktier och 107 898 735,2 röster.

Under juni 2023 har 29 474 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTIP 2020, vilket beslutats om vid årsstämma i maj 2020, omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har därmed ökat med 29 474 aktier och antal C-aktier har minskats med lika många aktier. Antalet röster har ökat med 26 526,6 röster.

Det totala antalet aktier består av 107 876 145 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 225 902 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 30 juni 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare - varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.