ÅRSSTÄMMA 2019 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Åsa Riisberg och Håkan Åström samt nyval av Eva Sjökvist Saers och Flemming Ørnskov. Flemming Ørnskov valdes från och med den 31 oktober 2019. Årsstämman omvalde vidare Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 2 250 000, varav ordföranden ska erhålla 600 000 kronor, och envar av övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor, dock ska arvodet till Flemming Ørnskov prorateras i förhållande till hans mandatperiod och således utgå med 150 000 kronor. De valda styrelseledamöterna som är verksamma vid EQT – Erika Henriksson, Vesa Koskinen och Åsa Riisberg – har meddelat att de efterskänker sina respektive styrelsearvoden till hjälporganisationen och insamlingsstiftelsen Operation Smile.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes som bolagets nya revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet, att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier, att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats-Olof Wallin, CFO, 076 002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se.

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2019, klockan 17.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar