BESLUT VID KARO PHARMAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 8 DECEMBER 2017

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om högst 794,3 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare samt att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Nyemissionen innebär att Karo Pharmas aktiekapital ökas med högst 10 955 398,178311 kronor genom utgivande av högst 27 388 797 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:3).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 13 december 2017. Teckning ska ske under perioden från och med 15 december 2017 till och med 29 december 2017. Teckningskursen är 29,00 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Karo Pharma högst 794,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolagsordningsändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 82 000 000 och högst 328 000 000.
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
   

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017, klockan 16.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar