DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019

Report this content

 • Nettoomsättningen uppgick till 420,8 (267,1) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 58 %. Tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter.
 • Nettoomsättningen minskade under perioden med 6 % jämfört med proforma 2018. Till jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 8 %. Huvudorsaken till den minskade försäljningen hänförs till den norska marknaden där en svag influensa och restordersituation påverkat utfallet.
 • EBITDA uppgick till 153,0 (88,7) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 36,4% (33,3 %).
 • Bruttomarginalen uppgick under perioden till 55,8 % (56,8%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 91,8 (41,5) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0,25 (0,45) SEK.
 • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 493,6 (295,2) MSEK.
 • Den 2 januari 2019, offentliggjorde Karo Intressenter att de höjde vederlaget i sitt uppköpserbjudande till 38,00 kronor kontant för varje aktie i Karo Pharma, att de förlängde acceptperioden fram till den 17 januari 2019 samt att villkoret avseende erhållande av erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande hade uppfyllts. Erbjudandet förlängdes senare till den 12 februari.
 • Vid en extra bolagsstämma den 14 februari beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman beslutade om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg till styrelseledamöter för intill slutet av årsstämman 2019.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 3 april 2019, offentliggjordes att Karo Pharmas styrelse utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma och ersätter därmed Peter Blom. Christoffer tillträder sin nya position den 1 juli 2019. Fram till detta datum innehar Ulf Mattsson rollen som tillförordnad VD.
     

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN
Under det första kvartalet 2019 uppgick försäljningstillväxten till +58 %. Proforma minskade försäljningen bl a på grund av en svag influensasäsong i Norge och leveransproblem från en tillverkare. Kvartalet påverkades positivt av de förvärvade produkterna från LEO Pharma. Integrationen av produktportföljen från LEO Pharma är nu i slutfas och vi kan konstatera att våra nyckelmarknader utanför Norden utvecklas positivt. Huvudfokus under 2019 kommer vara att fortsatt utveckla och optimera verksamheten samt att lansera de produktnyheter vi har i plan. 

Karo Pharma har de senaste åren vuxit kraftigt, främst drivet av strategiska förvärv. På kort tid har bolaget etablerat sig som ett framgångsrikt Specialty Pharma-bolag i Norden och har nu tagit steget ut i Europa. I januari 2019 förvärvade EQT, genom Karo Intressenter AB, en majoritetsandel i Karo Pharma. EQT kommer att kunna stötta bolaget med både expertis och kapital, vilket kommer att vara kritiskt för att implementera bolagets strategi framgent och nå våra långsiktiga mål.

Vid en extra bolagsstämma i februari beslutades att tillsätta en ny styrelse under ledning av Bo Jesper Hansen. Den nya styrelsen har utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma med tillträde 1 juli 2019. Under perioden fram tills dess har jag fått förmånen att inneha rollen som tillförordnad VD. Jag har under april månad satt mig in i verksamheten och arbetar intensivt tillsammans med ledningen för att möjliggöra Karo Pharmas fortsatta tillväxtresa och hjälpa Christoffer att få en flygande start. Jag ser med stor tillförsikt på Karo Pharmas förutsättningar att bli ett framgångsrikt internationellt Specialty Pharma-bolag.

 
Ulf Mattsson
Tf VD & koncernchef

 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
  

KOMMANDE RAPPORTER

Årsstämma 2019  16 maj 2019
Delårsrapport jan-juni 19 juli 2019
Delårsrapport jan-sept     1 nov 2019
Bokslutsrapport 2019  13 feb 2020

Samtliga rapporter kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida vid respektive angivet datum.
   

Stockholm den 26 April 2019
Karo Pharma AB (publ)
   

Ulf Mattsson
Tf VD & koncernchef
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Ulf Mattsson, Tf VD och Koncernchef, 070-976 94 66, ulf.mattsson@karopharma.se
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se
  

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl 08:30.

Taggar: