DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

Report this content

Juli - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 443,7 (395,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 12 % för perioden, varav den förvärvade verksamheten svarar för 10 % (41,0 MSEK).
 • Justerad EBITDA uppgick till 156,9 (145,8) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om totalt 28,2 MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 52,8 % (55,8 %) för perioden. Perioden har påverkats av en ofördelaktig produktmix.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -85,9 (153,2) MSEK. Det negativa kassaflödet har påverkats av övertagande och betalning av skulder i Trimb-koncernen.
 • Resultat per aktie blev -0,01 (0,34) SEK före och efter utspädning.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 225,0 (398,6 per den 31 december 2018) MSEK och nettoskulden till 6 102 MSEK (efter den genomförda nyemissionen har lån om 1 500 MSEK återbetalats efter periodens utgång).
 • Förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB, som offentliggjordes den 21 juni 2019, slutfördes den 12 september. Trimbkoncernen har konsoliderats från och med den 12 september 2019.
 • Christoffer Lorenzen tillträdde som VD och koncernchef den 1 juli.
 • Karo Pharma beslutade den 24 september, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 september, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare om cirka 2 003 MSEK.

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1251,9 (1151,8) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 9 % för perioden, varav 2 % drivs av positiva valutaeffekter. Försäljningstillväxten under perioden hänförs till förvärven av LEO-portföljen i april 2018 och av Trimb i september 2019.
 • Justerad EBITDA uppgick till 447,7 (466,8) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om totalt 63,5 MSEK för 2019. Under andra kvartalet 2018 erhöll bolaget dessutom en engångsintäkt om 86,6 MSEK i form av milstolpsbetalning.
 • Bruttomarginalen uppgick till 54,3% (59,1 %). Under andra kvartalet 2018 erhöll bolaget en engångsintäkt på 86,6 MSEK. Exklusive engångsintäkt uppgick bruttomarginalen 2018 till 55,8 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117,7 (289,9) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0,20 (4,69) SEK före och efter utspädning. Resultatet per aktie för 2019 har påverkats negativt av poster av engångskaraktär (-63,5 MSEK) och 2018 har påverkats positivt av engångsintäkt (86,6 MSEK) samt uppbokning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag (417,7 MSEK).

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under tredje kvartalet 2019 fortsatte utvecklingen av Karo Pharma i linje med den långsiktiga strategin att utveckla bolaget via tillväxt genom strategiska förvärv som ett komplement till organisk tillväxt.

Den 12 september slutfördes förvärvet av Trimb Holding AB. Transaktionen har finansierats via en kombination av lån och en nyemission på cirka 2 miljarder SEK vilken genomfördes under oktober.

Det sammanslagna bolaget har därmed etablerat sig som ett av Nordens ledande läkemedelsbolag. Vår ambition är att erbjuda produkter som bidrar till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för människor. Vi har ett kommersiellt fokus och inriktar oss framförallt på försäljning och marknadsföring av både receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Våra produkter finns idag tillgängliga i över 60 länder.

I linje med vår ambition att expandera vår affär utanför Norden har vi köpt ut vår tyska distributör, Ardo, och etablerat ett eget dotterbolag i Munchen.

Arbetet med integrationen av Trimb och att tillvarata och exekvera på synergierna i det nya bolaget fortsätter enligt plan. Vi har annonserat en ny ledningsgrupp, vilken innehåller representanter från både Karo Pharma och Trimb, och välkomnat vår nya CFO, Jon Johnsson, som började på bolaget den 1 oktober.

Försäljningen ökade med 12 procent jämfört med föregående år under kvartalet. Som tidigare nämnts konsoliderades Trimbkoncernen från den 12 september vilket bidrog med 10 procent till försäljningsökningen. Kvartalet påverkades också av omstruktureringskostnader samt kostnader relaterade till förvärvet av Trimb.


Christoffer Lorenzen
VD och koncernchef

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 21 oktober meddelades att sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i Karo Pharma visat att 60 556 339 aktier hade tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 144 083 aktier har tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen blev således fulltecknad och Karo Pharma har tillförts cirka 2 003 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter att företrädesemissionen har genomförts har bolaget återbetalat lån på 1 500 MSEK.

Den 31 oktober meddelades att antalet aktier och röster i Karo Pharma före företrädesemissionen uppgick till 164 332 782. 60 556 339 nya aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter och 144 083 nya aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober registrerats vid Bolagsverket. Per den 31 oktober 2019 uppgick antalet aktier och röster i Karo Pharma därmed till 225 033 204.

Karo Pharma ingick i december 2011 ett forskningssamarbete och licensavtal avseende ROR-gamma med Pfizer. Pfizer har meddelat Karo Pharma sitt beslut att avsluta ett specifikt utvecklingsprojekt under detta samarbete. Som ett resultat av detta, kommer Karo Pharma inte erhålla fler milstolpesbetalningar för utveckling eller försäljning relaterade till projektet. I maj 2018 kommunicerade Karo Pharma kring tänkbara milstolpesbetalningar för upp emot 200 MUSD.

Avslutning av projektet har ingen påverkan på löpande verksamhet eller bolagets framtidsutsikter.

KOMMANDE RAPPORTER
 Bokslutsrapport 2019 19 feb 2020
 Delårsrapport jan-mar 2020 29 apr 2020
 Delårsrapport jan-jun 2020 21 jul 2020
 Delårsrapport jan-sep 2020 30 okt 2020

    
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av både receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 08:00.

Taggar: