KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På begäran av Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), som per dagen för denna kallelse är registrerad ägare till cirka 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”), kallas aktieägarna i Karo Pharma härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Rätt till deltagande

För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 februari 2019, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 8 februari 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 februari 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Karo Pharma Aktiebolag, att: Mats-Olof Wallin, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm eller per e-post till mats-olof.wallin@Karopharma.se. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.karopharma.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  8. Val av nya styrelseledamöter
  9. Fastställande av arvoden till styrelsen
  10. Avslutning

Beslutsförslag

Förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden (ärende 7-9)

Karo Intressenter har meddelat att man kommer att informera styrelsen om sina förslag före stämman. Karo Pharma kommer att offentliggöra förslagen från Karo Intressenter så snart dessa har mottagits.

Upplysningar

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som ska tas upp vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 164 332 782, varav Bolaget innehar 2 464 990 aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

 
Stockholm i januari 2019

Karo Pharma Aktiebolag

Styrelsen

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar