Karo Pharma Delårsrapport Kv3, 2021

Report this content

Juli – september 

  • Intäkterna uppgick till 738,5 (679,1) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +9% för perioden.
  • Den organiska tillväxten[1] i andra kvartalet uppgick till +13%. Valutaeffekten i kvartalet var 0% medan förvärven av produktportföljen Flux®, Decubal®, Apobase® och Lactocare® från Teva justerat för avyttringen av produktportföljen till Evolan gav en nettoeffekt på -4%.
  • EBIT (Rörelseresultat) uppgick till 99,5 (43,7) MSEK motsvarande en ökning med 127%.
  • EBITDA1 (Rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 234,5 (174,8) MSEK motsvarande en ökning med 34%.
  • Bruttomarginalen1, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till intäkterna, uppgick till 56,4% (57,8%) för kvartalet. Marginalen påverkades negativt av produktmix.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten
  • uppgick till 100,3 (63,2) MSEK.
  • Resultat per aktie blev 0,26 (-0,01) SEK, före och efter utspädning.
  • Under perioden avyttrades 12 varumärken till Evolan. (Citodon®, Morfin Special, Sincon®, Bamse®, Oliva®, Karbasal®, Complete®, Nazamer®, Ferromax®, Tussin®, Samin® och Conotrane®). Avyttringen slutfördes den 1 juli, 2020. Produktportföljen hade en omsättning på 62 MSEK, 2020 och resultateffekten hade ej väsentlig påverkan på perioden.

[1] Alternativa Nyckeltal (APM),
se sida 21 för ytterligare information.

 Kommentar från VD Christoffer Lorenzen

Under tredje kvartalet upprätthöll vi den positiva utvecklingen från föregående kvartal och noterade en organisk tillväxt på 13% (9% inklusive avyttringar och valutaeffekter). Sammantaget för de första tre kvartalen har vi återgått till en tillväxt på 2% (1% organiskt) för Karo, vilket återspeglar att verksamheten återhämtat sig efter det första kvartalet som i sin tur påverkades kraftigt av utmanande jämförelsesiffror från första kvartalet 2020. Tillväxten i tredje kvartalet drevs av de norska, danska och västeuropeiska verksamheterna och vi noterar att effekterna av C19-pandemin avtar, vilket är fördelaktigt för Karos varumärken. Främst innebär detta ökad trafik i butiker som ger en positiv effekt över hela produktportföljen, men även ökad social aktivitet i samhället, vilket driver behovet av behandling inom bland annat kategorierna Intimvård och Smärta & Förkylning.

Under tredje kvartalet upplevde vi en tillväxt i EBITDA på 34%, och 11% när vi tittar på hela perioden januari till september. EBITDA har fått hjälp av bruttomarginalförbättringar under året, vilket är en följd av att produktkostnaderna gradvis sänks i takt med stärkta leverantörsnätverk och förbättrade kontrakt. Som nämndes i samband med Kv2-rapporten investerar vi nu mer i tillväxt, vilket återspeglar sig i ökade reklam- och marknadsföringskostnader (+8% vs LY Q3) när vi utvecklar våra varumärken och växlar upp för att effektivt positionera varumärkena bland konsumenter. Detta kompenseras av ökad kostnadseffektivitet i de administrativa funktionerna när vi börjar få effekt av de investeringar vi gjort i våra skalbara plattformar. De löpande rörelsekostnaderna är därför stabila, motsvarande 46% av försäljningen, jämfört med förra året. När det gäller effektivitet, är ett fokusområde under fjärde kvartalet att minska nivån på det rörelsekapital som binds i verksamheten. Vi vidtar åtgärder för att förbättra vårt nettorörelsekapital och förväntar oss att dessa insatser kommer att ge väsentliga förbättringar för helåret.

Vårt tydliga fokus från kvartal 3 och framåt är att driva organisk tillväxt. Under kommande kvartal kommer vi att investera mer i reklam och marknadsföring, med särskild tonvikt på våra tillväxtvarumärken och på digitala/e-handelskanaler. För att driva den organiska tillväxtagendan har vi tagit in nya kommersiella ledare för att driva nästa kapitel av Karos utvecklingsresa. Vår nya Head of Digital & E-commerce, Fredrik Thorsén, tillträdde under andra kvartalet och sedan dess har Matt Roberts tillträtt som ny Chief Commercial Officer i augusti och Anna Hale som Chief Marketing Officer i oktober. Matt och Anna kommer närmast från Johnson & Johnson respektive GSK Consumer Healthcare och tar med sig en mängd erfarenheter och affärsmetoder som kommer att påskynda utvecklingen av Karos kommersiella strategier. Vidare kommer det gynna kvaliteten och hastigheten på genomförandet av aktiviteter för våra varumärken och marknader i ett alltmer internationellt sammanhang. Dessutom fortsätter vi att utforska möjligheter att förvärva varumärken och portföljer som kan förstärka profilen för vår verksamhet.

Hållbarhetsfrågor fortsätter avancera på dagordningen och vi har neutraliserat Karos direkta koldioxidutsläpp 2021. Nästa steg är inriktat på våra indirekta utsläpp. Här arbetar vi nära våra kontraktstillverkare, logistik-leverantörer och andra partner för att avsevärt minska vårt totala koldioxidavtryck. Vårt bidrag till att lösa den globala klimatutmaningen är en av våra högsta prioriteringar och ett grundläggande inslag i vår strategi framöver. Vi kommer att rapportera mer om den här utvecklingen under de kommande månaderna, särskilt i vår årsredovisning 2021. Vi anser att hållbarhet är avgörande för att uppfylla vårt syfte att tillhandahålla "smart choices for everyday healthcare ".

Christoffer Lorenzen
CEO

Väsentliga händelser under rapportperioden januari-september

Den 1 april, 2021, slutförde Karo Pharma förvärvet av en portfölj med varumärken inom konsumenthälso-vård från Teva Pharmaceuticals för 855 MSEK. Förvärvet överförde ägandet av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent® från Teva till Karo Pharma.

Den 1 juli, 2021, slutförde Karo Pharma avyttringen av en produktportfölj bestående av 12 varumärken till Evolan. (Citodon®, Morfin Special, Sincon®, Bamse®, Oliva®, Karbasal®, Complete®, Nazamer®, Ferromax®, Tussin®, Samin® and Conotrane®). Produktportföljen hade en omsättning på 62 MSEK, 2020 med en tillväxt på -4% jämfört med föregående år.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2021 16 februari, 2022

Årsredovisning 2020 publicerades den 30 mars, 2021 och årsstämman hölls den 21 april, 2021

Kontakt

Christoffer Lorenzen, CEO  
+46 73-501 76 20   
christoffer.lorenzen@karopharma.com     
Jon Johnsson, CFO
+46 73-507 88 61
jon.johnsson@karopharma.com

  
Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober, 2021 kl 08:00. 

Taggar: