KARO PHARMA DUBBLAR OMSÄTTNING OCH VINST UNDER FÖRSTA KVARTALET

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 267,1 (139,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 91,7%. Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv.

 • Den organiska tillväxten blev + 10,7%. Därav läkemedel +18,8% och övriga produkter +4%

 • Bruttomarginalen uppgick till 56,8% (53,7%)för perioden.

 • EBITDA uppgick till 88,7 (43,7) MSEK vilket motsvarar en marginal på 33,3 % (31,4 %)

 • Resultat per aktie blev 0,45 (0,27) SEK

 • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 295,2 (166,1) MSEK

 • Företrädesemissionen som genomfördes för att delfinansiera Weifa förvärvet slutfördes under januari.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

 • Karo Pharma slutförde förvärvet av verksamheten från LEO (LEO rörelsen) från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S med tillträde per den 4:e april 2018

 • Produktportföljen har haft en stabil försäljning och lönsamhet. Rörelsen från LEO Pharma omsatte 679 MSEK under 2017, varav 49 procent av omsättningen i Norden, 42 procent i övriga Europa och 9 procent i resten av världen.

 • Produkterna kan komma att förbättra bolagets totala bruttomarginal med ca tio procentenheter

 • LEO har förbundit sig att mot en marknadsmässig ersättning hantera portföljen till dess Karo Pharma har tagit över produkterna.

 • LEO rörelsen är en inkråmsaffär, som innefattar produkter och plattform för vidare utveckling. Detta innebär att Karo Pharma kan utnyttja befintliga underskottsavdrag (2,6 miljarder SEK) från tiden som forskningsbolag och därmed minska Bolagets skatt.

 • Karo Pharmas styrelse beslutade om en fullt garanterad företrädesemission för årsstämmans godkännande.

 • Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 3 maj 2018 godkänner styrelsens beslut. Företrädesemissionen är fullt täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare i bolaget och förväntas tillföra Karo Pharma cirka 1,3 miljarder SEK före avdrag för emissionskostnader. Villkoren för företrädesemissionen publiceras den 30 april.

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00

Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

Ordförande har ordet
Vi har förändrat Karo Pharmas inriktning till att bli ett Specialty Pharma bolag. Under första kvartalet 2018 har verksamheten fortsatt att utvecklas positivt med en i det närmaste fördubblad försäljning och vinst. Organiska tillväxten blev tvåsiffrig, vilket är över förväntan. Vi har arbetat intensivt med att integrera Weifa samt påbörja arbetet med att integrera förvärvet av LEO-rörelsen. Den förvärvade produktportföljen förstärker Karo Pharmas befintliga verksamhet. Rörelsen utgörs av ett tiotal receptbelagda och receptfria läkemedel med starka varumärken. Förvärvet är ett viktigt steg i riktningen mot att bli ett renodlat Specialty Pharmabolag. Genom vårt ökade fokus på läkemedel, vilka kommer representera mer än 80 procent av bolagets försäljning, har bolaget goda möjligheter att förbättra lönsamheten ytterligare. Utöver Karo Pharmas starka position i Norden kan bolaget nu även ta steget ut i Europa. LEO rörelsen innehåller ett flertal produkter som redan är etablerade på den europeiska marknaden. Det ger bolaget möjlighet att på ett lönsamt sätt etablera verksamhet på viktiga marknader i Europa. Organisationen kommer efter förvärvet att stärkas inom både läkemedelsområdet och geografiskt. LEO förvärvet kommer att påverka omsättning och lönsamhet positivt från och med det andra kvartalet i år.

Genom karaktär av ”inkråmsaffär” kommer framtida skattebelastningar att minskas. Detta innebär att bolaget kommer att kunna utnyttja befintliga underskottsavdrag från tiden som forskningsbolag och därmed minska bolagets skatt.

Vi befinner oss i en positiv ny produktsituation med många produkter. Det kräver att vi finner kreativa lösningar i marknadsföringen och prioriterar rätt. En intressant ny produkt från förvärvet av Weifa AS är läkemedelskombinationen av paracetamol och ibuprofen för behandling av medelsvår smärta. Läkemedlet är medicinskt godkänt i de nordiska länderna och kommer att kunna lanseras under 2018.

I syfte att förstärka bolagets finansiella och operationella handlingsförmåga samt för att delfinansiera förvärvet av rörelsen har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission.

Karo Pharma är ett intressant alternativ för aktieägare som vill investera i ett växande Specialty Pharma-bolag. Vi är långsiktiga och bedriver en verksamhet som inte är kon-junkturkänslig. Vi följer vår plan och vi ser fram emot att leverera bra avkastning till våra aktieägare.

Anders Lönner     
OrdförandeFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl 08:00.

Taggar: