Karo Pharmas företrädesemission fulltecknad

Report this content

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) visar att 60 556 339 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 144 083 aktier har tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Karo Pharma kommer att tillföras cirka 2 003 miljoner kronor före emissionskostnader.

  • Utfallet visar att 60 556 339 aktier, motsvarande cirka 99,8 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 77 714 837 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.
  • Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 22 oktober 2019. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Karo Pharma kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 2 003 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Karo Pharmas aktiekapital med 24 279 901 kronor, från 65 732 389 kronor till 90 012 291 kronor, och antalet aktier i Karo Pharma kommer att öka med 60 700 422 aktier, från 164 332 782 aktier till 225 033 204 aktier. Karo Pharma innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 2 464 990 egna aktier.
  • De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 23 oktober 2019. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 28 oktober 2019. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 oktober 2019.
  • De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 31 oktober 2019 och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 1 november 2019.

Rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global Coordinators och White & Case är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 14.00 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma Aktiebolag kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Karo Pharma Aktiebolag offentliggjorde den 30 september 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar