KARO PHARMAS STYRELSE HAR BESLUTAT OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Styrelsen för Karo Pharma AB (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2018 fattat beslut om köp av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 86,3 MSEK. Syftet med återköpet är att säkerställa Karo Pharmas åtaganden att leverera aktier enligt Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Detta beslut gäller i tillägg till styrelsens tidigare beslut om förvärv av egna aktier som offentliggjordes av Bolaget den 9 maj 2018.

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans ”EU-förordningarna”) och kommer att förvaltas av Swedbank som fattar sina handelsbeslut oberoende av Karo Pharma, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.

Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter samt i enlighet med EU-förordningarna. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen dock längst till 2018-08-31 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i förordning (EU) 2016/1052 iakttas.

Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde av maximalt 86,3 MSEK. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på Karo Pharmas webbplats www.karopharma.se.

Återköp får inte resultera i att Karo Pharmas innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 164 332 782 och Karo Pharma innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Detta beslut gäller i tillägg till det beslut om förvärv av egna aktier som Bolagets styrelse fattade den 9 maj 2018 och som Karo Pharma genom ett pressmeddelande offentliggjorde samma dag.

OM KARO pharma

Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018, klockan 08:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.. 

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar