PÅBÖRJAR OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA

 • Karo Pharma AB tillkännager att det tidigare meddelade offentliga uppköpserbjudandet av Weifa ASA påbörjas idag då Oslo Børsen godkänt erbjudandehandlingen till aktieägarna i Weifa ASA.
 • Erbjudandehandlingen innehållande fullständiga villkor av erbjudandet distribueras till samtliga aktieägare i Weifa ASA och finns även tillgängligt på www.dnb.no/emisjoner och på www.weifa.com
 • Erbjudande perioden varar i två veckor med start den 11 september och slut den 26 september kl. 16.30 (CEST) med en möjlig förlängning i upp till ytterligare två veckor.
    

ERBJUDANDET I KORTHET

 • Kontanterbjudande om NOK 35,- per Weifaaktie, motsvarande en värdering av Weifas totala aktiekapital om NOK 1.28 miljarder på fullt utspädd basis.
 • Erbjudandet representerar en premie om 10% över Weifas slutkurs den 23 augusti 2017 och en premie om 25% respektive 37% över den tre månaders respektive tolvmånaders volymvägda genomsnittliga aktiekursen den 23 augusti 2017, sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • Rekommenderat av styrelsen i Weifa ASA.
 • Aktieägare för drygt 40% av samtliga aktier har redan ställt sig positiva till och accepterat budet.
 • Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att Karo Pharma AB erhåller acceptans av budet för minst 90% av samtliga utestående aktier på fullt utspädd basis.
    

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
   

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017, klockan 15:30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.


FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande i Erbjudandet.
   

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar