Rapport för andra kvartalet 2020

Kv 2, april-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 688,9 (387,4) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 78% för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var -10%, valutaeffekten 0% och 88% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 samt produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson (se nedan).
 • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 98,6 (20,3) MSEK motsvarande en tillväxt om 385%.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 213,7 (137,8) MSEK motsvarande en tillväxt om 55%. Detta är exklusive poster av engångskaraktär, relaterade till en förändring i värdering av lager (se not 1) om totalt -12,4 (35,3) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 60,8% (54,5%) för kvartalet. Marginalen påverkades positivt av produktmix samt förändring i lagervärderingsmodellen. Bruttomarginalen utan denna effekt uppgick till 59,0%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171,0 (111,8) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0,11 (-0,04) SEK.
 • Under perioden förvärvade Karo Pharma Hygis SA, ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam i Schweiz. Förvärvet slutfördes den 1 april, 2020.
 • Under perioden förvärvades Pevaryl® portföljen från Johnson & Johnson med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet konsoliderar ägandeskapet av varumärket Pevaryl® inom Europa för Karo Pharma. Förvärvet slutfördes den 8 maj, 2020.

Halvårsresultat i sammandrag, januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 482,5 (808,2) MSEK vilket motsvarar en ökning med 83% jämfört med motsvarande period föregående år. Organisk tillväxt för första halvåret var 7%, valutaeffekten -1% och 77% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 samt produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson (se nedan).
 • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 202,6 (107,7) MSEK motsvarande en tillväxt om 88%.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 426,9 (290,8) MSEK motsvarande en tillväxt om 47%. Detta är exklusive kostnader av engångskaraktär, relaterade till förvärven och förändring i värdering av lager (se not 1) om totalt -8,5 (35,3) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 57,1% (55,2%) för perioden. Marginalen påverkades positivt av produktmix samt förändring i lagervärderingsmodellen. Bruttomarginalen utan denna effekt uppgick till 56,3%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161,3 (203,6) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0,50 (0,21) SEK.
 • Under perioden förvärvades Proct® portföljen från Leo Pharma med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet slutfördes den 2 mars, 2020.
 • Under perioden förvärvade Karo Pharma Hygis SA, ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam i Schweiz. Förvärvet slutfördes den 1 april, 2020.
 • Under perioden förvärvades Pevaryl® portföljen från Johnson & Johnson med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet konsoliderar ägandeskapet av varumärket Pevaryl® inom Europa för Karo Pharma. Förvärvet slutfördes den 8 maj, 2020.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 390,4 (248,8 per den 31 december 2019) MSEK och nettoskulden till 5 536.4 MSEK (5028,9 per den 31 december 2019).

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under det andra kvartalet växte Karo Pharma med 78%. Tillväxten har drivits av förvärven under de senaste 12 månaderna: Trimb (september 2019), Proct® portföljen (mars 2020), och Pevaryl® portföljen (april 2020). Karo Pharmas organiska tillväxt under första halvåret 2020 var 7%.

Kvartalets utveckling påverkades negativt av COVID-19 pandemin. Som förväntat, och kommunicerat även i Kv1 rapporten, påverkades första kvartalet positivt av en uppbyggnad av lager hos återförsäljare, apotek och slutkonsumenter. Uppbyggnaden under första kvartalet har delvis balanserats ut under Kv2, framförallt inom kategorin pain, cough & cold och inom vissa specifika receptbelagda läkemedel. Vi förväntar oss att se en fortsatt utjämnande effekt under andra halvan av året, om än mer begränsad än under Kv2. Normaliseringen av lagernivåer kommer naturligtvis också påverkas av utvecklingen av COVID-19 på respektive marknad.

Karo Pharmas verksamhet fortsätter att uppvisa stabilitet trots den svåra marknadssituationen.  I samarbete med våra partners inom kontraktstillverkning, logistik och distribution har vi lyckats parera utmaningarna när de dykt upp. Leverantörskedjan har endast varit påverkad av mindre störningar och tack vare en tät dialog med våra leverantörer har vi lyckats behålla vår leveransförmåga på acceptabla nivåer, i linje med våra mål.

Vi fortsätter att arbeta mot vår långsiktiga strategi och vision för verksamheten. I början av det andra kvartalet kommunicerade vi förvärvet av de återstående europeiska produkträttigheterna för varumärket Pevaryl® från Johnson & Johnson. Affären bekräftar vår styrka att växa genom förvärv. Transaktionen var 100% lånefinansierad av våra partnerbanker, Swedbank, SEB och DNB NOR. Pevaryl® portföljen adderar omkring 20 MEUR av försäljning till vår verksamhet och konsoliderar det europeiska ägandet av varumärket hos Karo Pharma samt ökar vår europeiska närvaro utanför de nordiska länderna, i synnerhet i Italien. Förvärvet adderar även kritisk massa inom två fokuskategorier, intimate health och foot care.

Vi fortsätter att anpassa och optimera företaget. Vi utforskar strategiska alternativ för Hospital Supply, Swereco AB, vilket vi kommunicerat tidigare och som följer den fastställda planen. Vi förväntar oss att slutföra denna utvärdering under andra halvan av året. Efter detta projekt kommer vår verksamhet vara mer fokuserad. Vi har även tagit fler initiativ till optimering av vår produktportfölj. I början av juli avyttrade vi därför tre mindre varumärken Suscard®, Digoxin® och Egazil® till Evolan AB. Varumärkena genererade 13 MSEK i intäkter 2019 och resultateffekten är inte materiell för vårt resultat, men vi tror att dessa varumärken har hittat en bättre ägare.

 

Christoffer Lorenzen                    

VD och koncernchef
 


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Karo Pharma avyttrade den 1 juli 2020, tre varumärken Digoxin, Egazil och Suscard till Evolan då det visat sig svårt att säkerställa produktionen av dessa. Från både ett patient- och ett samhällsperspektiv är det bättre att avyttra än avveckla produkterna. Den totala omsättningen för dessa tre varumärken uppgick 2019 till 13 MSEK.
 

Revisors granskningsrapport

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

  

Kommande rapporter

Delårsrapport jan-sep 2020 

30 okt, 2020
Bokslutsrapport 2020 18 feb, 2021
 

Årsredovisning 2019 offentliggjordes 1 april, 2020 och Årsstämman hölls den 25 maj, 2020 på Näringslivets Hus, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com 
Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com
 

  

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
 
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl 08:00.

Taggar: