SLUTGILTIGT RESULTAT AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA ASA

  • Efter slutgiltig registrering har Karo Pharma AB ("Karo Pharma") erhållit acceptans av det offentliga uppköpserbju-dandet (”Erbjudandet”) om att förvärva samtliga aktier i Weifa ASA (”Weifa”) från aktieägare för totalt 35,463,139 aktier, vilket motsvarar 97,23 % av det totala antalet aktier i Weifa på fullt utspädd basis.
  • Uppgörelse av Erbjudandet förväntas ske den 6 oktober 2017 eller strax därefter. För aktieägare i Weifa som har accepterat Erbjudandet förväntas kontant likvid vara till-gängligt på respektive banks VPS konto den 9 oktober 2017 eller strax därefter.  
  • Karo Pharma har erhållit mer än 90% av aktierna i Weifa och kommer att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i Weifa för NOK 35,- per aktie, vilket motsvarar samma pris som erbjudits i det frivilliga uppköpserbjudandet. Vidare kommer en ansökan om avnotering av Weifa från Oslo Børs göras.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

  • Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 or peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017, klockan 17.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.
 
FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar