TIDEN FÖR UPPKÖPS ERBJUDANDE AV WEIFA ASA UTGÅTT – UPPKÖP FRAMGÅNGSRIKT MED ACCEPTANS FRÅN 97,1 % AV AKTIEÄGARNA

  • Vid utgången av erbjudande perioden den 3 oktober 2017 kl. 16.30 (CEST) har Karo Pharma AB ("Karo Pharma") erhållit acceptans av det offentliga uppköpserbjudandet (”Erbjudandet”) om att förvärva samtliga aktier i Weifa ASA (”Weifa”) från aktieägare för totalt 35 414 529 aktier vilket motsvarar ca 97,1 % av det totala antalet aktier i Weifa på fullt utspädd basis.

  • Villkoret för fullföljande av Erbjudandet har därmed uppnåtts. Enligt villkoren i Erbjudande handlingen kommer kontant likvid utbetalas så snart som möjligt och senast inom två veckor till de aktieägare som accepterat budet.

  • Efter fullföljandet av det frivilliga uppköpserbjudandet avser Karo Pharma att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i Weifa enligt gällande lagar samt ansöka om avnotering av bolaget från Oslo Børs.

  • För frågor angående uppgörelse av erbjudandet vänligen kontakta DNB Markets, Tel: +47 23 26 81 01, E-mail: retail@dnb.no.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017, klockan 18.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar