TVÅNGSINLÖSEN AV AKTIER I WEIFA ASA

  • Med hänvisning till börsmeddelandet från Karo Pharma AB ("Karo Pharma") den 6 oktober 2017 om slutförandet av det offentliga uppköpserbjudande avseende aktierna i Weifa ASA ("Weifa").
  • Karo Pharma äger idag 35 553 352 aktier i Weifa vilket motsvarar 97,48% av Weifas aktiekapital och röster.
  • Styrelsen för Karo Pharma har i enlighet med avsnitt 4-25 i den norska lagen om publika aktiebolag och avsnitt 6-22 i den norska lagen om värdepappershandel (”LVH”) beslutat att genomföra tvångsinlösen av samtliga återstående aktier i Weifa som inte redan ägs av Karo Pharma ("minoritetsaktier") med effekt från handelns slut på Oslo Börs idag.
  • I enlighet med avsnitt 6-22 (2) i LVH är det erbjudna inlösenpriset för varje minoritetsaktie 35 NOK, vilket är detsamma som kursen i det offentliga erbjudandet.
  • Från dagens datum kommer rättigheterna och ägandet av minoritetsaktierna automatiskt att föras över till Karo Pharma, vilket innebär att Karo Pharma från och med idag är den verkliga ägaren till 100 procent av aktierna i Weifa.
  • Karo Pharma har erhållit en garanti för avvecklingen av värdepapperen i inlösenförfarandet i enlighet med avsnitt 6-22 (3) nr. 3 i LVH.
  • Eventuella invändningar mot, eller avslag på, det erbjudna inlösenpriset måste göras senast den 15 december 2017. Tidigare aktieägare i Weifa som inte invänder mot, eller avvisar, det erbjudna inlösenpriset inom denna tidsfrist anses ha accepterat det erbjudna priset. Avräkning av budpriset till minoritetsaktieägarna kommer att äga rum senast den 19 oktober 2017.
  • Ett brev om tvångsinlösen kommer att skickas till alla tidigare aktieägare i Weifa vars adresser är kända och vars aktier har förvärvats genom tvångsinlösen. Dessutom kommer inlösenförfarandet att meddelas i Brønnøysundsregistrets elektroniska publikation.
  • Som ett resultat av det inlösenförfarandet kommer Karo Pharma att verka för att aktierna i Weifa avnoteras från Oslo Börs. Ett separat börsmeddelande kommer att publiceras avseende sådan avnotering.

  
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

 
OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017, klockan 17.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

  
FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande iErbjdandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:

Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar